Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Proposta Ordre nombre màxim alumnes nivell 3 anys

Proposta d'Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell...

MODIFICACIÓ ORDE BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA COMINITAT VALENCIANA

Projecte d'orde de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'orde 39/2016, de 27 de juliol, per la qual...

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR EN ELS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROJECTE D'ORDE  __/2018, DE____DE 2018, CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLIXEN LES BASES REGULADORES...

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

    Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores...