Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Avís important

Nota: Totes les entitats que a causa de processos de reestructuració bancària hagen patit modificacions en els seus comptes deuran de presentar el Model de domiciliació bancària..

Telèfons d'informació: 961 970585 / 961 970590 / 961 970946 / 961 970587

En les diferents convocatòries de subvenció se sol·licita certa documentació que ha de ser original o fotocòpia compulsada. Respecte a la compulsa i atés que són alguns els expedients que no s'adeqüen a la llei es fa necessari aclarir els aspectes següents:
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm.. 285, de 27 de novembre de 1992) en el seu article 38.4, apartats a) i b) i 38.5, així com el Decret 130/1998, de 8 se setembre, del Govern Valencià de registre d'entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l'Administració de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.. 3.339, de 28 de setembre de 1998), l'article 6.3, establixen que la compulsa podrà ser efectuada pel registre que haja de remetre la documentació, sempre que este registre pertanga a l'administració general de l'Estat o a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'administració local, si, en este últim cas, s'haguera subscrit el corresponent conveni.
 
Per tant, no són vàlides les compulses realitzades per ajuntaments que no hagen subscrit el conveni previst en l'article 38.4.b) de la Llei 30/1992 abans mencionada.