Solicitud Ayuda PEAFS

Ajuda CEPAFE 2016

AJUDES A CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (CEPAFE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CONVOCATÒRIA PENDENT

 

L'objecte d'estes ajudes és recolzar la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durant el curs escolar i estiguen integrats en el projecte educatiu de centre.

Estan destinades a centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria.
Els centres privats concertats hauran de reunir tots aquells requisits que establix l'article 13 de la Llei 38 2003/, de 17 de novembre, General de Subvencions

Les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes es troben establides en l'Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,Cultura i Esport. D'acord amb les mateixes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es publicarà anualment en el DOCV la corresponent resolució de convocatòria de les ajudes, moment a partir del qual s'iniciarà el termini de presentació de sol·licituds.

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Convocatòria d'ajudes per al curs escolar 2016-2017)

    Resolució de convocatòria
    Imprés de sol·licitud
    Certificat del secretari del centre
    Model de pressupost d'ingressos i gastos
    Model elaboració projecte
    Model de domiciliació bancària
    Cessió de drets de propietat intel·lectual

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de setembre de 2017.


La Direcció General d'Esport notificarà als interessats a través de la seua publicació en el DOCV la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini de 6 mesos. Esta publicació substituïx a la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
    Resolució de concesió de subvencions 


DOCUMENTS RELACIONATS

    Marco Nacional
    Orientacions per a l'elaboració del P.D.C.

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

    Model de memòria d'actuació
    Model de liquidació detallada d'ingressos i gastos
    Formulari reconeixement formació permanent professorat

ADJUDICACIÓ
    Publicació en el DOCV