Visualització de contingut web

Iniciació al rendiment

AJUDES A ENTITATS INSCRITES I QUE PARTICIPEN EN EL NIVELL D'INICIACIÓ AL RENDIMENT- 

L'objecte de les ajudes és recolzar la participació d'equips esportius en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'iniciació al rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, durant la corresponent edició dels Jocs Esportius.

Podran sol•licitar aquestes ajudes les entitats públiques o privades que complisquen els requisits següents:
1.1. Estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent.
1.2. Estar inscrita i participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment en les modalitats esportives d'Atletisme, Basquetbol, Handbol, Rugbi, Triatlón, Voleibol i Natació, d'acord amb les bases de competició i les establides en la resolució de convocatòria dels dits Jocs.
1.3. Tots aquells altres requisits que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les sol·licituds es realitzaran exclusivament online.

El termini finalitzarà el 30 d'abril de 2018.

Enllaç de presentació telemàtica

Bases reguladores.

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Convocatòria d'ajudes per als XXXVI Jocs Esportius - Temporada 2017-2018)

  • Resolució de convocatòria.
  • Impres de sol·licitud. Generat automàticament en la plataforma digital.
  • Model certificat federació
  • Model de domiciliació bancària

El mitjà de notificació de cadascún dels tràmits d'aques procediment serà per mitjans  electrònics,excepte la notificació de la resolució de concessió que es publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport notificarà als interessats a través de la seua publicació en el DOCV la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini de 6 mesos. Aquesta publicació substituix a la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Model certificat federació.
  • Model certificat finançament activitat

ADJUDICACIÓ