Visualització de contingut web

Esport Universitari. Ajudes per a Universitats. Lliga Autonòmica

Les sol·licituds de subvenció hauran d'ajustar-se al model inclòs en cada convocatòria anual en la qual s'expressarà la quantitat que se sol·licita. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació que determine aquesta convocatòria, i que, com a mínim acreditarà els requisits per a ser entitat beneficiària. Així mateix, la signarà la persona que en el moment de presentar-la ostente la representació de l'entitat, adjuntant document que ho acredite, llevat que ja conste en la direcció general amb competències en matèria d'esport. 


El termini i lloc per a la presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria.

Bases de la convocatòria.

Convocatòria de subvencions.

Resolució de convocatòria