Visualització de contingut web

Eleccions federacions esportives de la Comunitat Valenciana

El Decret 60/1998, de 5 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen les federacions esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3246 de 20.05.1998), desenvolupa l'organització i el funcionament de les mateixes, indicant que l'assemblea general i el president o presidenta seran triats amb caràcter ordinari cada quatre anys, coincidint amb la mitat dels períodes olímpics.
 
En este sentit, en enguany 2014 es van a celebrar les eleccions a l'assemblea general i a president o presidenta de les federacions esportives.
 
La Direcció General de l'Esport, amb l'objecte de difondre la convocatòria, la transparència en el procés electoral i vetlar pel seu correcte desenrotllament, publicarà en esta pàgina web tots aquells documents que es consideren importants, per a garantir la informació necessària per a totes les persones interessades a participar en este procés electoral.
 

Documents associats:

Resolució de la convocatòria
Reglament electoral "tipus"
Calendari electoral "tipus"
Models del procés electoral

Relació de federacions esportives de la C.V.