Visualització de contingut web

Iniciación al Rendimiento de Jocs Esportius

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i reformat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, en el seu article 49.1.28 estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'esports.

Per la seua banda, l'article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del *president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, atribueix a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la competència en matèria d'esport 

De conformitat amb la Llei 2/2011, de la Generalitat, de 22 de març, de la Generalitat , de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, incumbeix a aquesta l'ordenació, programació i planificació de l'activitat esportiva en la nostra comunitat, mitjançant el foment i la promoció de la pràctica esportiva. 

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix en l'apartat 6 del seu article 2, com a principi rector de l'administració pública, «el reconeixement de la pràctica esportiva com a factor essencial per a la cura de la salut, per a l'augment de la qualitat de vida i del benestar social, per al desenvolupament integral de la persona i per al rendiment de beneficis de salut a totes l'edats mitjançant les activitats físiques oportunes», i en el seu apartat 7, el «reconeixement de l'esport i l'activitat física com a valor educatiu que contribueix a la formació integral de xiquets i joves». 

D'aquesta manera, l'article 3 de la citada Llei 2/2011 estableix entre les línies generals d'actuació de la Generalitat la de «Implantar i desenvolupar programes esportius en l'edat escolar, amb especial atenció al desenvolupament d'activitats extraescolars de caràcter recreatiu o competitiu en els centres docents, com a garantia i mitjà de la formació integral dels joves».

En aquest sentit, el seu article 31 preveu com a actuació de promoció del deporte base, dirigits a la població en edat escolar i oberts a la participació de tot tipus d'entitats, els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Conforme a l'anterior, anualment la consellería amb competències en matèria d'esport convoca els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i joves en edat escolar.

Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen una adaptació del fenomen competitiu servint com a complement a la pròpia activitat esportiva que desenvolupen els joves en edat escolar a través de les diferents entitats, i contemplant els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en aquestes edats. 

Comprenen el nivell d'iniciació al rendiment, que presenta un objectiu més competitiu que el nivell general de promoció, i constitueix la primera etapa en el camí cap a l'esport d'elit i alt rendiment, més adaptat pel seu nivell i organització a entitats que per la seua estructura organitzativa i esportiva així ho aconsellen.

A fi de promocionar aquesta àrea esportiva, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció general de l'Esport, a la qual s'atribueixen les funcions de promocionar i organitzar l'esport en edat escolar, té la intenció d'instrumentar un règim d'ajudes que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.

Enllaç amb ajudes