Visualització de contingut web

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals i entitats sense ànim de lucre, que realitzen actuacions i projectes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, excloent la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells que pateixen discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, religió, creença, ètnia, cultura, llengua, situació de pobresa, discapacitat o diversitat funcional o qualsevol altra condició que siga motiu d'intolerància.

Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport


CONVOCATÒRIA I IMPRESOS SUBVENCIONS 2017

Resolució 30 de Maig 2017 (DOCV 9/6/2017).
Annex I. Sol·licitud
Annex II. Pressupost
Annex III. Domiciliació bancària.

 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

Certificat d'ingressos i despeses.

Relació classificada de despeses.

 

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació 2017