Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 47/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva.

A fi de donar publicitat al projecte d'ordre, s'obri un període d'informació pública, de conformitat amb el que estableix l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

De conformitat amb allò previst en l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, modificat per la Llei 21/2017, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, els tràmits de la tramitació de les bases reguladores de concessió de subvencions, es realitzaran per via d'urgència, per la qual cosa el termini per a la presentació de les al·legacions, els suggeriments o les observacions, serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El text del projecte pot consultar-se açí.

 

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent:

elite_dgd@gva.es

Publicació en el DOGV del tràmit d'informació pública DOGV Num. 8345 / 24.07.2018