Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

Consulta pública prèvia a avantprojecte de Llei per la qual s'ordena l'exercici de les professions de l'Esport.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, establix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en que es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
 

L'objecte de la futura Llei és protegir la seguretat, la salut i la integritat física de les persones usuàries durant la prestació de servicis esportius i imposar especials obligacions quan la seguretat de les persones destinatàries dels servicis puga veure's especialment compromesa.
 

Les aportacions i opinions al projecte de la mencionada Llei poden remetre's en el termini de quinze dies hàbils, fins al 12/06/2018 inclòs, al correu electrònic: juridicesport@gva.es

 

DOC INFORMATIU NORMA

 

Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional.

D'acord amb l'article 43.1.c de Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article  165.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, modificat per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, s'obri un període d'informació pública.

El termini d'informació pública serà de 7 dies hàbils des de la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: elite_dgd@gva.es

DOC INFORMATIU NORMA

Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa Aula Ciclista.

D'acord amb l'article 43.1.c de Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article  165.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, modificat per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, s'obri un període d'informació pública.

El termini d'informació pública serà de 7 dies hàbils des de la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: promocion_dgd@gva.es

DOC INFORMATIU NORMA