novetats

« Ves enrere

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PILOTA VALENCIANA

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PILOTA VALENCIANA

Subvencions destinades a la millora, ampliació i reparacions d'instal·lacions esportives en municipis

 

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana.

 

[2017/11410] DOGV núm. 8191 15-12-17

 

Objecte:

L'objecte de les subvencions és la millora, l'ampliació i la reparació d'instal·lacions esportives en general i d'espais esportius tradicionals en particular, en municipis de la Comunitat Valenciana, mitjançant les actuacions següents:

‒ Tipus A: millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana fins a 5000 habitants.

‒ Tipus B: construcció, reforma, xicotetes actuacions de millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives tradicionals i frontons en municipis de la Comunitat Valenciana. S'entén com a tals trinquets d'escala i corda, raspall, galotxa, i també frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

Entitats beneficiàries

Poden sol·licitar les ajudes previstes en aquesta ordre les entitats següents:

Per a les actuacions tipus A, aquells municipis de la Comunitat Valenciana que tinguen fins a 5000 habitants, d'acord amb les xifres oficials del padró municipal d'habitants a la data de publicació d'aquesta convocatòria, que ha de certificar la persona que exercisca la secretaria de l'ajuntament.

Per a les actuacions tipus B, tots els municipis de la Comunitat Valenciana. No poden obtindre la condició de beneficiàries aquelles entitats en les quals es done alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS).

 

Finalitat de les subvencions

Aquestes subvencions tenen com a finalitat coadjuvar amb els municipis en la millora, ampliació o reparació de les instal·lacions

esportives perquè cobrisquen en la mesura que siga possible les seues principals necessitats en aquest àmbit, tot per facilitar la pràctica de l'esport de manera que redunde en la millora de la salut i del benestar de la població a què es dirigeix. Així mateix, i per a la defensa i per al suport a la pràctica d'esports autòctons, es pretén col·laborar amb les entitats locals valencianes en la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives tradicionals destinades a la pràctica de la pilota valenciana, en les modalitats de trinquets i frontons.

Presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, s'ha de presentar preferentment en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les direccions territorials d'Esports d'Alacant, Castelló i València, o en qualsevol dels llocs a què es refereix
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Termini de presentació
1. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de laGeneralitat Valenciana de la present convocatòria. L'incompliment d'aquest termini en determina automàticament l'exclusió.