Novetats

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari.

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari. 
 
A partir de les 19:00 hores es podran consultar els resultats en el següent enllaç  http://www.ceice.gva.es/sindicales/es/participacion.asp

2018-11-26-MS

Convocatòria Extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari que se celebraran el 4 de desembre de 2018.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2019-2020, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials d'Idiomes i les seues seccions.
 
3. Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2018. 
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial de Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca el procediment per a la incorporació a la borsa de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per l'ordre 12/2018 que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició. 
 
2. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent  per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
 
3. OPO 2019-2020.
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
2.OPO 2019-2020.
 
3. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
25 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 15 de juny de 2018.
 
2. OPO 2019-2020.
 
3.Resolució de ____ de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
4. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
5. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
6. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 5 de juny de 2018.
 
2. PROJECTE de DECRET .../.., de .. de .., del Consell, pel qual es determinen els requisits i s'estableix el procediment per a aprovar l'oferta integrada de formació professional en els Instituts d'Educació Secundària que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
 
3 OPO 2019/2020.
 
4.  Instruccions de ___ de _______ de 201__, de la Direcció General de Política Educativa i de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2019-2020.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
20 de setembre de 2018.
Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 17 de maig de 2018.

2.Proposta de Resolució conjunta de XX de XX de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.

3. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

4. Projecte d'ORDRE  xx/ 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació en la Comunitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.

 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
13 de setembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions realitzades el 12 d'abril i el 4 de maig de 2018.

2. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

3. Resolució de _ _ d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats del personal funcionari docent del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

4. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.

 
 

Avís El període de presentació de la documentació i alta en nòmina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

AVÍS

El període de presentació de la documentació i alta en nòmina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

 

Mostrant 1 - 10 de 138 resultats
Articles per pàgina 10
de 14