Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
5 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolucions per les quals es convoquen procediments d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents, per al curs 18/19
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.
 
3. Proposta de Resolució de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2018-2019.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
17 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.
 
2. Convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el curs escolar 2017-2018.
 
3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
4 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 9 de novembre i 1 de desembre de 2017 i 9 de gener i 8 de febrer de 2018.
 
2. Esborrany de resolució de la direcció general de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les Ensenyances Artístiques Superior d'Art dramàtic, Dansa i Música.
 
3. Proposta de mesures per a seguir avançant en la millora de la qualitat de l'educació i la millora de les condicions laborals del professorat.  
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
12 d'abril de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el 19 de desembre de 2017.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
3. Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de l'actuació complementària "Taller de reforç en l'estiu a l'ESO" contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.
 
4.Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de  diferents actuacions complementàries contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Formació de Persones Adultes durant el curs escolar 2018-2019.
 
5. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. 
 
6. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al Cos de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny. 
 
7. Torn obert de paraula. 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de març de 2018
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
2. Torn obert de paraula. 
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
22 de març de 2018
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 21 de desembre de 2017 i 1 de febrer de 2018.
 
2.RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018/2019, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes
 
3.RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018/2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyaça Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. 
 
4. Permís setmana 37 de gestació.
 
 

Resultat del sorteig públic de la lletra per a l'admissió de l'alumnat curs 2018/2019

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

15 de març de 2018

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 de gener de 2018.

2. Esborrany d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

Anunci del sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
1 de març de 2018
 
Temes a tractar:
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
 
 
Mostrant 11 - 20 de 132 resultats
Articles per pàgina 10
de 14