Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
19 Gener 2018


Temes a tractar
 
1. Esborrany de resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
2. Esborrany de resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de Centres Integrats Públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.


Anar a convocatòria.

Convocatória Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
9 Gener 2018


Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 20 de juliol i 2 de novembre de 2017.
2. Projecte de Decret del Consell pel qual es desenvolupa el principi d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Anar a convocatòria.

Nota:  l'hora de la convocatòria ha canviat a les 9:30

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
11 Gener 2018
 
Temes a tractar
 
1. PROPOSTA DE DECRET pel qual es modifica el Decret 87/2015, de 5 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'ESO i del Batxillerat a la CV.
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
19 Desembre 2017


Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 25 de maig de 2017.
2. Projecte d'Ordre per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià...
3. Projecte de Decret del Consell, pel qual es desenvolupa el principi d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
1 Desembre 2017
(Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00)
 
Temes a tractar
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 d'octubre de 2017.
2. Arranjament escolar.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
16 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol•licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
9 Novembre 2017
 
Temes a tractar
1.  PROJECTE de Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2017. 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
2 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el dia 18 de maig de 2017.
 
2. Proposta de resolució procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació.
 
3. Proposta de resolució procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes.
 
4. Proposta de resolució procediment de provisió de places en els Cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

 

Temes a tractar:

 

  • Resolució protocol atenció sanitària

  • Resolució protocol alumnat nouvingut

  • Protocol salut mental

  • Proposta resolució Unitats Educatives Terapèutiques

  • Esborrany resolució per la qual es convoca la renovació i es determinen criteris d'avaluació del càrrec de director o directora de centres públics

 

Anar a convocatòria

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
25 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Informació OPO.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV.
 
 
 
Mostrant 11 - 20 de 119 resultats
Articles per pàgina 10
de 12