Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
20 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proposta de Resolució ISEACV per la cual es dicten instruccions per al curs 2017/2018.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV
 
3. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels CEE curs 2017-2018.
 
4. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels SPEs i GPEs autoritzats curs 2017-2018. 
 
5. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge curs 2017/18
 
6. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres FPA curs 2017-2018.
 
7. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les EOIs curs 2017-2018.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
13 juliol 2017


Temes a tractar
 

 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica a la CV, curs 2017-2018 (Resolució ajornada en la MS de 11 de juliol).
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la CV que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la CV per al curs 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la CV que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la CV que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
11 juliol 2017


Temes a tractar

 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de 2n cicle i col·legis d'Educació Primària 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen ESO i Batxillerat, curs 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana, curs 2017-2018.


Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
Projecte Resolució S.A.E.I, convocatòria concurs provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
 
 

Canvi de sala on se celebrarà la reunió.

Us recordem que la sala on se celebrarà la reunió és la Sala 4

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
25 maig 2017


Temes a tractar

 • Publicació de la relació de mòduls de cicles formatius amb dedicació susceptible de desdoblament, curs 2017-2018
 • Calendari escolar curs 2017-2018


Anar a convocatòria.

Mesa Sectorial d'Educació


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

18 maig 2017

Temes a tractar

 • Signatura Pacte Acció Sindical
 • Instruccions per a la sol.licitud de pròrroga dels destins obtinguts per comissió de serveis en llocs específics


Anar a convocatòria.

Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
27 abril 2017


Temes a tractar
 

 • Projecte Decret que modifica el Decret 108/2014 del Consell pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'EP a la CV
 • Proposta Resolució que regula les avaluacions de diagnòstic de les competències clau a l'EP i ESO, curs 2016-17
 • Projecte Ordre que organitza els serveis psicopedagògics escolars, desplegant el Decret 131/1994 de 5 de juliol
 • Proposta Ordre que fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'Educació Infantil (3 anys) en determinades localitats de la CV, curs 2017-2018
 • Proposta Ordre que regula la identificació i valoració de les necessitats específiques de suport educatiu i de compensació educativa de l'alumnat i s'organitza la resposta educativa des del principi d'inclusió educativa


Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial de Educación


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

12 abril 2017

Temes a tractar

 • Projecte Decret que establix l'estructura organitzativa del procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no formal.
 • Projecte Decret que aprova el ROF dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.


Anar a convocatòria.

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 abril 2017


Temes a tractar

 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, ESO, FP, ERE, i FPA, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en cossos d'ESO, EOIs, FP, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinació provisional, per a funcionariat dels cossos de mestres, catedràtics, ESO, EOIs, FP, Música i AE, Arts Plàstiques i Disseny, que siga personal suprimit o desplaçat, curs 2017/2018.


Anar a convocatòria.

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
23 març 2017


Temes a tractar
 

 • Proposta Resolució que regula elaboració del PAM i s'establix el procediment dotació professorat per a la seua aplicació
 • Informació sobre acord de la comissió general de formació per a l'ocupació de les administracions públiques per a la gestió fons de formació 2017
 • Resolució que aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i ensenyaments d'idiomes convocat per ordre de 22 desembre 2009
 •  

Anar a convocatòria.

Mostrant 11 - 20 de 109 resultats
Articles per pàgina 10
de 11