Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
27 abril 2017


Temes a tractar
 

 • Projecte Decret que modifica el Decret 108/2014 del Consell pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'EP a la CV
 • Proposta Resolució que regula les avaluacions de diagnòstic de les competències clau a l'EP i ESO, curs 2016-17
 • Projecte Ordre que organitza els serveis psicopedagògics escolars, desplegant el Decret 131/1994 de 5 de juliol
 • Proposta Ordre que fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'Educació Infantil (3 anys) en determinades localitats de la CV, curs 2017-2018
 • Proposta Ordre que regula la identificació i valoració de les necessitats específiques de suport educatiu i de compensació educativa de l'alumnat i s'organitza la resposta educativa des del principi d'inclusió educativa


Anar a convocatòria.


Convocatòria Mesa Sectorial de Educación


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

12 abril 2017

Temes a tractar

 • Projecte Decret que establix l'estructura organitzativa del procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no formal.
 • Projecte Decret que aprova el ROF dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.


Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 abril 2017


Temes a tractar

 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, ESO, FP, ERE, i FPA, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en cossos d'ESO, EOIs, FP, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinació provisional, per a funcionariat dels cossos de mestres, catedràtics, ESO, EOIs, FP, Música i AE, Arts Plàstiques i Disseny, que siga personal suprimit o desplaçat, curs 2017/2018.


Anar a convocatòria.