Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 5 de juny de 2018.
 
2. PROJECTE de DECRET .../.., de .. de .., del Consell, pel qual es determinen els requisits i s'estableix el procediment per a aprovar l'oferta integrada de formació professional en els Instituts d'Educació Secundària que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
 
3 OPO 2019/2020.
 
4.  Instruccions de ___ de _______ de 201__, de la Direcció General de Política Educativa i de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2019-2020.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
20 de setembre de 2018.
Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 17 de maig de 2018.

2.Proposta de Resolució conjunta de XX de XX de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.

3. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

4. Projecte d'ORDRE  xx/ 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació en la Comunitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.

 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
13 de setembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions realitzades el 12 d'abril i el 4 de maig de 2018.

2. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

3. Resolució de _ _ d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats del personal funcionari docent del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

4. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.