Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
21 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la reuniones celebradas los días 11 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo  y 22 de marzo de 2018.
 
2. Propuesta de RESOLUCIÓN de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2018-2019 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
 
3. Propuesta de RESOLUCIÓN de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que imparten enseñanzas deportivos de régimen especial en la Comunitat Valenciana durante el curso 2018-2019.
 
4. Propuesta de RESOLUCIÓN de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de los conservatorios y centros autorizados de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019.
 
5. Propuesta de Resolución de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros de formación de personas adultas sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2018-2019.
 
6. Turno abierto de palabra.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
 
2. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.
 
3. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019.
 
4. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
5 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolucions per les quals es convoquen procediments d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents, per al curs 18/19
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.
 
3. Proposta de Resolució de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2018-2019.