Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
19 Desembre 2017


Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 25 de maig de 2017.
2. Projecte d'Ordre per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià...
3. Projecte de Decret del Consell, pel qual es desenvolupa el principi d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
1 Desembre 2017
(Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00)
 
Temes a tractar
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 d'octubre de 2017.
2. Arranjament escolar.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
16 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol•licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.