Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2019-2020, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials d'Idiomes i les seues seccions.
 
3. Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2018. 
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial de Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca el procediment per a la incorporació a la borsa de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per l'ordre 12/2018 que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició. 
 
2. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent  per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
 
3. OPO 2019-2020.
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
2.OPO 2019-2020.
 
3. Torn obert de paraula.