PREMIS

ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios extraordinarios de las ense - ñanzas deportivas de régimen especial correspondien - tes al curso 2017-2018, para la Comunitat Valenciana.

Premis extraordinaris ensenyaments esportius 17-18

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2017-2018, per a la Comunitat Valenciana.