Presentació

Presentació

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglada aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa. 

Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. 

Els ensenyaments en estes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Pràctica de la dansa.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral.

Sol·licitud d'inscripció/modificació/baixa en el Registre d'Escoles de Música.

Guia inscripció Escoles de Música

Resum espais Escoles de Música

 


Problemes amb el navegador, no podeu fer gestions telemàtiques amb la GVA? Descarregueu el Firefox-ESR

 

Novetats

Convocatoria subvenciones 2018

Convocatòria subvencions 2018

APORTAR DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN EL PROCÉS DE REVISIÓ D'EXPEDIENTS: Accés a la sol·licitud general de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Accés a les convocatòries:

Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

Correcció d'errades de la Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.


Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

Correcció d'errades de la Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

 

 

 

 

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant correu electrònic:generalitat_en_red@gva.es

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic: sere@gva.es

 


Nova secció de documentació

Nova secció.