Visualització de contingut web

Currículums i Legislació

Els ensenyaments d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Estes ensenyances s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.

 • REIAL DECRET 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 14.07.2006)
  CAPÍTOL VIII. Ensenyança d'idiomes
 • REIAL DECRET 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 04.01.2007)
 • DECRET 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi. (DOCV 24.09.2007)
 • DECRET 119/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. (DOCV 17.09.2008)
 • DECRET 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, pel qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià.
 • ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.(DOCV 28/12/2011)
 • RESOLUCIÓ de 19 de juny del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la que es dicten i aproven instruccions per a l'organització i funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2013-2014. (DOCV 11.07.2013)
 • RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, així com els cursos experimentals d'anglés de nivell C1 i C2, segons es definixen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que s'impartiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2012- 2013. (DOCV 28.09.2012)
 • RESOLUCIÓ de 2 de març de 2016 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'establix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2016.
 • RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de juny i juliol de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.
 • DECRET 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.