Visualització de contingut web

Funcionaris en Pràctiques

La resolució estableix a l'article 4, les activitats a realitzar en el període de pràctiques. Les activitats de formació consistiràn en:

1.- Una acció formativa de la modalitat de curs de 30 hores de duració, com a mínim, a triar entre les convocades pel Servei de Formació del Professorat o pels CEFIRE (centres de formació, innovació i recursos educatius) de la Comunitat Valenciana.

  • La dita activitat versarà sobre sobre les línies de formació recollides en el Pla Anual de Formació del curs 2017-2018, regulat per la Resolució de 5 d'octubre, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació.
  • La inscripció en esta haurà de fer-la l'interessat, i comunicarà al coordinador de l'activitat que desitja utilitzar la participació en esta activitat per a complir el requisit de formació establit en la Resolució nomenada anteriorment.

2.- Un mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de duració. 

  • Esta activitat es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  • La inscripció dels funcionaris en pràctiques en esta activitat la realitzarà d'ofici el Servei de Formació del Professorat i es comunicarà a tots els participants la forma d'accés.
Pot consultarse l'oferta formativa i realitzar la inscripció a la web del Servei de Formació.

El període hàbil per a realitzar esta formació és des de l'1 de setembre de 2017 fins la data que determine la resolució per la qual es regula la fase de pràctiques.

Per al còmput d'hores de l'activitat indicada a l'article 4, apt. 2.a de la resolució, no es poden sumar les hores de diferents activitats, sent obligatòria la realització d'una acció formativa de la modalitat curs de al menys 30 hores de duració.

Per a qualsevol consulta al Servei de Formació del Professorat sobre formació podeu contactar amb el correu funcionariospracticas@gva.es o en cefire@gva.es

PROPOSTA DE GUIÓ DE L'INFORME-MEMÒRIA PER AL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES