Visualització de contingut web

Pla Anual de Formacio Preventiva

PLA ANUAL DE FORMACIÓ PREVENTIVA DEL PERSONAL DOCENT DE CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA

La formació preventiva del personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es fonamenta en l'establit en l'art. 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en l'article 7 del Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana.

En compliment de la normativa anterior, l'Administració de la Generalitat Valenciana ha de garantir que cada treballador reba una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. Aquesta formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball i funció que exercisca, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous, i repetir-se periòdicament si fóra necessari.

Aquest deure de formació de l'Administració de la Generalitat Valenciana constitueix, igualment, un dret i un deure del personal docent, com a part d'una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.

El Pla Anual de Formació Preventiva de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport recull la formació preventiva recomanada pel Servei de Prevenció del Personal Propi de la Generalitat Valenciana de l'INVASSAT, després de les avaluacions de riscos realitzades en els centres educatius.

El pla de formació es compon d'una formació a nivell bàsic de prevenció de riscos laborals per als funcionaris docents de nou ingrés, de 15 hores, i d'una formació genèrica a nivell bàsic de 20 hores que pretén ser una introducció de caràcter general sobre els conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals, destinada a tot el personal docent dels centres educatius de titularitat pública, de 20 hores. Aquesta formació es complementa amb una formació preventiva especialitzada de 20 hores per nivells educatius (Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional) en funció dels riscos que han sigut identificats prèviament en l'avaluació inicial de riscos del lloc de treball. Inclou també un curs per a delegats de prevenció i membres dels comitès de seguretat i salut del sector docent i un altre curs de formació preventiva per a membres d'equips directius, tots dos de 30 hores de durada. Les activitats formatives anteriors seran impartides per tècnics del Servei de Prevenció del Personal Propi de la Generalitat Valenciana de l'INVASSAT.
 
Amb aquest pla de formació preventiva, atenent els criteris tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, es pretén garantir una formació suficient i adequada per als riscos identificats en l'avaluació inicial de riscos laborals dels centres educatius, exigida amb caràcter obligatori per la normativa en matèria de prevenció.

Oferta Anual de Formació Preventiva