Visualització de contingut web

Imprés de sol·licitud de revisió de correcció de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Les persones que estiguen en desacord amb la valoració de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i que hagen obtingut la qualificació de NO APTE, poden sol·licitar una revisió de correcció dins del termini establit.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada o per correu postal a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló.

Per a resoldre les reclamacions es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves que emetrà un informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre. La resolució s'enviarà per carta certificada amb acusament de recepció a la persona interessada.

Si necessita el lector d'arxius PDF ADOBE READER, ací pot obtindre'l.

TERMINIS DE REVISIÓ: