Visualització de contingut web

Eleccions a Consells Escolars de Centres

 

Informació sobre el procés d'eleccions a consells escolars de centres. Vore informació

 

Resolució convocatòria eleccions a consells escolars de centres el 23 de novembre de 2017.

Publicació en el DOGV de la correcció d'errades de la resolució de convocatòria.

 

Escrit a la Comunitat Educativa.

Instruccions sobre el procés electoral i recollida de dades.

Instruccions sobre el procés electoral de les escoles d'Educació Infantil de primer cicle.

Calendiari d'actuacions.

Cartells publicitat

 

Seguiment de resultats de les eleccions

 

FASE 2: Introducció Acta de proclamació.  Oberta excepcionalment del 13 al 15 de desembre

Manual d'ajuda aplicació informàtica

 

Després d'emplenar les dades en l'aplicació informàtica, ha d'imprimir-se, des de l'aplicació informàtica, l'acta de proclamació (Annex IV-D), firmar-la i enviar-la a la direcció territorial.

 

 

Composició del consells escolars:

 

Avnexos IV:

 

Normativa d'aplicació

Visualització de contingut web

Eleccions a Consells Escolars Municipals

La duració del mandat dels membres del consell escolar municipal i de districte és de quatre anys. Cada quatre anys, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca el procés per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, i del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

L'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes Electorals de la Generalitat Valenciana ha emès el següent INFORME i CERTIFICATS a l'efecte de constituir els consells escolars municipals 2017.

 

Normativa d'aplicació