Visualització de contingut web

Batxillerat

FAQ - Preguntes freqüents

Alumnat que es matricula 2n de Batxillerat LOMCE amb la matèria Literatura Universal pendent de Batxillerat LOE.

Aplicant allò que s'ha indicat en la Circular del Servici d'Ordenació Acadèmica sobre la promoció i la matrícula en Batxillerat, concretament en l'apartat 4.1 subapartat b):

La matèria Literatura, continua existint en les ensenyances LOMQE com a assignatura troncal d'opció de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials o Arts, de 1r de Batxillerat per tant es podrà optar entre una de les dos possibilitats següents:

  1. Cursar, en les ensenyances actuals LOMQE, la matèria Literatura Universal, de 1r de Batxillerat LOMCE.
  2. Substituir-la d'una altra, dins de les pertanyents al bloc de troncals d'opció de la mateixa modalitat que està cursant l'alumne al repetir, (en teoria la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials o Arts) i que no estiga cursada prèviament. Per tant:
  • Un alumne de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials LOE que que repetix segon de Batxillerat en la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials LOMQE amb Literatura Universal pendent, podria substituir-la per: Grec II, Geografia, Economia de l'empresa, Història de l'Art, Història de la Filosofia.
  • Un alumne de la modalitat d'Arts LOE que que repetix segon de Batxillerat en la modalitat d'Arts LOMQE amb Literatura Universal pendent, podria substituir-la per: Cultura Audiovisual II, Arts Escèniques i Disseny.

Independentment de la matèria per la qual la substituïsca, ha de matricular-se del mateix nombre de matèries que té pendents

En un canvi de modalitat és obligat matricular-se de les matèries de primer de batxillerat de la nova modalitat o depén del criteri del professor especificat en l'apartat 3 de la Circular del Servei d'Ordenació Acadèmica sobre la promoció i la matrícula en batxillerat de la manera següent: "Si el professorat que la impartisca considera que l'alumne o alumna reuneix les condicions necessàries per a poder seguir amb aprofitament la matèria de segon, no haurà de cursar la matèria de primer curs corresponent"?

Per als canvis de modalitat, ens basem en l'article 34 del RD 87/2015 arreplegat en l'apartat 5 de la citada circular. Per tant, sí que és obligat matricular-se i cursar les matèries de primer de batxillerat de la nova modalitat, tal com s'arreplega en l'esmentat apartat 5:

  1. L'alumnat que haja cursat el primer curs de batxillerat en una determinada modalitat i promocione a segon curs, podrà cursar una modalitat distinta en segon de batxillerat. Per a això, es matricularà de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament al cursar l'anterior modalitat. Aquestes matèries de primer de batxillerat no tindran la consideració de pendents.