Visualització de contingut web

Presentació

La biblioteca escolar és actualment considerada com un recurs educatiu al servei del currículum i del Projecte educatiu de centre i concebuda com un espai dinàmic de treball i aprenentatge en què els recursos i serveis d'informació compleixen un paper primordial en el procés d'ensenyament i aprenentatge i en el desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat.

Com a punt de trobada entre el centre, la família i l'entorn, ha de ser l'eix vertebrador dels plans de Foment de la lectura i de tots aquells projectes i pràctiques que dissenye el centre educatiu amb l'objectiu últim d'aconseguir la competència lingüística i la competència informacional.

Les seues activitats han d'arreplegar-se, per tant, en el Projecte educatiu de centre i en la Programació general anual.