Visualització de contingut web

Presentació

La biblioteca escolar és actualment considerada com un recurs educatiu al servici del currículum i del projecte Educatiu del centre i concebuda com un espai dinàmic de treball i aprenentatge en què els recursos i servicis d'informació complixen un paper primordial en el procés d'ensenyança i aprenentatge i en el desenrotllament de les competències bàsiques de l'alumnat.

Punt de trobada entre el centre, la família i l'entorn, ha de ser l'eix vertebrador dels plans de Foment de la lectura i de quants projectes i pràctiques dissenye el centre educatiu amb l'objectiu últim d'aconseguir la competència Lingüística i la competència informacional.

Les seues activitats han d'arreplegar-se, per tant, en el Projecte Educatiu de Centre i en la Programació General Anual.