Visualització de contingut web

Avaluació psicopedagògica

Avaluació psicopedagògica, és el procés d'arreplegada d'anàlisi de la informació rellevant, Relativa als distints elements que intervenen en el procés d'ensenyança i aprenentatge per a identificar les necessitats educatives de determinats alumnes que presenten dificultats en el seu desenrotllament personal o desajustos respecte al currículum escolar per diferents causes per a fonamentar i concretar les decisions respecte a la resposta curricular i el tipus d'ajudes que precisen per a progressar en el desenrotllament De les distintes capacitats.

L'Avaluació psicopedagògica, comporta diverses fases:

  1. El procés d'arreplegada d'informació realitzat pel psicopedagog en què a través dels instruments propis demana dades psicopedagògiques rellevants de l'alumne
  2. Tenint en compte un referent, prèviament acceptats (capacitats cognitives, competència curricular, etc), establix un juí o emet un dictamen que constituïx la base del seu diagnòstic psicopedagògic; és a dir "qualifica".

Informe psicopedagògic

L'informe psicopedagògic és la concreció per escrit de l'avaluació psicopedagògica i és un:

  1. Document administratiu per a la presa de decisions
  2. Document tècnic a l'incloure la proposta del pla d'actuació per a determinades mesures

Detecció