Normativa - Formació de Persones Adultes

Visualització de contingut web

Oferta formativa

Els centres de formació de persones adultes ofereixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18 anys. La durada de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics. 

Aquests cursos s'integren dins els diferents programes formatius de la Llei 1/95:

PROGRAMA a)

 • Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica.
 • Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

PROGRAMA b) 

 • Cursos de preparació per a la prova perquè les persones majors de 18 i de 20 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària i el títol de Batxiller, respectivament.
 • Cursos de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la Formació Professional Específica i cursos per a la prova per a l'obtenció directa del títol de Tècnic.

PROGRAMA c)

 • Cursos per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot el que es relaciona amb la llengua i la cultura.
 • Cursos de preparació per a l'obtenció de certificats oficials de coneixement i ús del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

PROGRAMA d)

 • Cursos de preparació de l'ingrés a la universitat de les persones majors de 25 i 45 anys per mitjà de la superació d'una prova específica.

PROGRAMA e)

 • Cursos per a immigrants orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Cursos de llengua i cultura per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.
 • Cursos que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de qualsevol classe de discriminacions, la participació sociocultural i laboral, entre d'altres els cursos que tenen com a finalitat la formació en competència comunicativa en llengües estrangeres i en competències digitals.
 • Cursos que promouen la formació mediambiental.

PROGRAMA j)

 • Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.