Visualització de contingut web

Formació Bàsica de Persones Adultes

Les persones adultes es podran incorporar a la Formació Bàsica de Persones Adultes a partir de l'any natural que es complisquen díhuit anys d'edat. Per a poder accedir als cursos de preparació de proves lliures (Graduat en Educació Secundària, accés a cicles de FP, accés a Universitat, etc.), hauran de tindre l'edat requerida, en la normativa vigent, per a l'accés a través de la prova específica corresponent al nivell educatiu de què Es tracte.

En el moment d'accedir a la formació de persones adultes s'efectuarà amb caràcter preceptiu una valoració inicial de cada persona adulta, per a procedir a la seua orientació i adscripció. Esta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte els seus estudis anteriors, expectatives i interessos.