Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte d'Ordre per a la ràtio en segon cicle d'Infantil (3 anys)

Projecte d’ORDRE ....../2019, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment...

Projecte de l'Ordre de catàleg de les EOI

Proposta d’Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials...

Decret de derogació dels decrets de NEE i Orientació

AVANTPROJECTE DE DECRET ___/____, de ___ de ___, del Consell, pel qual es deroguen els decrets als quals substitueix el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els...

Projecte d'Ordre per la cual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen ensenyaments de règim especial.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ...

BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ORGANITZACIONS SINDICALS DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER EDUCATIU.

PROJECTE D'ORDRE ____/2018, DE____ DE 2018, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES...

Mostrant 1 - 5 de 7 resultats
Articles per pàgina 5
de 2