Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte d'Ordre per la cual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen ensenyaments de règim especial.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ...

BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ORGANITZACIONS SINDICALS DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER EDUCATIU.

PROJECTE D'ORDRE ____/2018, DE____ DE 2018, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES...

Proposta Ordre nombre màxim alumnes nivell 3 anys

Proposta d'Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell...

MODIFICACIÓ ORDE BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA COMINITAT VALENCIANA

Projecte d'orde de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'orde 39/2016, de 27 de juliol, per la qual...

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

    Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de...