consulta pública previa

Procesos Abiertos

Proposta Ordre nombre màxim alumnes nivell 3 anys

Proposta d'Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell...

MODIFICACIÓ ORDE BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA COMINITAT VALENCIANA

Projecte d'orde de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'orde 39/2016, de 27 de juliol, per la qual...

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROYECTO DE ORDEN __/2018, DE____DE 2018, CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS...

AYUDAS ECONÒMICAS DESTINADAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

    Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores...