1. Ley Orgánica

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

2. Ley

3. Decreto

4. Orden

5. Resolución

RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018. [DOGV 22/12/2017]

RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un problema de salut mental. [DOGV 22/12/2017]

6. Instrucción