1. Ley Orgánica

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

2. Ley

3. Decreto

4. Orden

5. Resolución

RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un problema de salut mental. [DOGV 22/12/2017]

6. Instrucción