Novedades

« Atrás

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes pertanyents a la convocatòria del Pla d’Instal·lacions Esportives IFS-2018 per a municipis menors de 5000 habitants de la província de València.

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes pertanyents a la convocatòria del Pla d’Instal·lacions Esportives IFS-2018 per a municipis menors de 5000 habitants de la província de València.

Esta Diputació, mitjançant decret de la seua Presidència número 14429 del 20 de desembre de 2019, ha adoptat el següent acord:
Havent donat compte que per Decret de la Presidència número 11374 de 4 de desembre de 2018 mitjançant el qual es va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva i les bases reguladores del Pla d'Instal·lacions Esportives –PID 2018- de subvencions destinades a inversions financeres sostenibles en municipis inferiors a 5.000 habitants de la província de València (anuncie BOP núm. 240, de 14 de desembre de 2018).
Havent donat compte que mitjançant Decret de la Presidència número 12767 de 14 de novembre de 2019 es va aprovar, prèviament a la concessió de les ajudes, la modificació dels terminis per a resoldre convocatòria, així com els d'adjudicació, execució i justificació de les inversions, el règim de bestretes i aprofitament de les ajudes amb reinversions (BOP núm. 224, de 21 de novembre de 2019), per tal de fer materilment posibles en el temps les actuacions a realitzar.

Ací, trobareu l'enllaç al document.