Novedades

« Atrás

Se convoca la III Edición de los Premios Cátedra de Pilota Valenciana de la Universidad de Valencia a los mejores trabajos de fin de grado relacionados con la Pilota Valenciana

Se convoca la III Edición de los Premios Cátedra de Pilota Valenciana de la Universidad de Valencia a los mejores trabajos de fin de grado relacionados con la Pilota Valenciana

La creació de la Càtedra de Pilota Valenciana és fruit del conveni entre Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Universitat de València. L'objectiu d'aquesta càtedra pretén dignificar l'esport de la pilota valenciana i amb ella es contribueix al fet que la pilota és convertisca en un referent i es reconega el seu valor cultural i acadèmic.

En l'àmbit d'aquesta càtedra es desenvolupen una sèrie d'activitats formatives, culturals, de recerca i d'extensió universitària orientades al coneixement i difusió permanent de l'esport tradicional de la pilota valenciana. Entre les activitats que es realitzen destaquen la concessió d'un premi per a treballs de fi de grau o de màster, que la seua temàtica siga la pilota valenciana, així com la dotació de dues beques per a tesis doctorals amb aquesta temàtica i l'organització de cursos de formació sobre pilota, així com de seminaris o congressos amb una finalitat divulgativa i formativa.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se'n publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:


Primer. Beneficiaris

Als Premis Càtedra de Pilota Valenciana-Universitat de València es poden presentar els estudiants i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen realitzat i aprovat el seu Treball de final de grau sobre un tema relacionat amb Pilota Valenciana.

Segon. Objecte

La Universitat de València, a través de la càtedra de Pilota Valenciana-Universitat de València, convoca la III edició dels Premis de la Càtedra de 2019 als millors treballs de fi de grau durant els cursos 2018-2019 i 2017-2018, el contingut dels quals vaja orientat a la temàtica de pilota valenciana, realitzat des de qualsevol àrea de coneixement.

Tercer. Bases reguladores

https://www.uv.es/uvcatedres/Res_mejoresTFG_pilota_Val.pdf

Quarta. Quantia

Els premis es financen a càrrec del pressupost de la càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, subvencionada per la Conselleria d'Educació Cultura i Esports, per un import de 2.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 18 de setembre de 2019.