D.G. d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

Formació Professional

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Fondo Social Europeo

Inici > Formació Professional > Oferta FormativaFAMÍLIA PROFESSIONAL: INSTALACIÓ I MANTENIMENT

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

Títol: RD 219/2008 BOE 04/03/2008 Currículum CV Horari
Materials Accés a través de prova On es realitza

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques. Delineant Projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Delineant Projectista d'instal·lacions frigorífiques. Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques. Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.


MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d'instal·lacions.

Representació gràfica d'instal·lacions.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Energies renovables i eficiència energètica.

Configuració d'instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.

Configuració d'instal·lacions frigorífiques.

Configuració d'instal·lacions de fluids.

Planificació del muntatge d'instal·lacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'instal·lacions tèrmiques i del fluids.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS.


El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Superior En Desplegament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció. (LOGSE)

,
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA