D.G. Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació professional

Formació Professional

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS - ORIENTACIONS GRAU SUPERIOR
Fondo Social Europeo

Inici > Formació Professional > Proves d'Accés > Grau Superior

Orientacions Prova d'Accés Grau Superior


Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són:

 • Titulats de Batxillerat LOE/LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o PREU superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats Universitaris que no posseïsquen cap de les Titulacions anteriors.


ACCÉS A TRAVÉS DE PROVA:


Així mateix, els que desitjant accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe al mateix (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs (o 18 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs si s'ha superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa Família Professional o d'una altra relacionada amb la mateixa), podran presentar-se a la prova.

En ella, l'aspirant haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.


CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA.


Constarà de dos parts: Part comú i Part específica. Els continguts apareixen en la Resolució de 17 d'agost de 2009 per la que s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

 • La Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de tres apartats:
  • A1) Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)
  • A2) Llengua Extrangera (Anglés)
  • A3) Matemàtiques
  • Veure orientacions sobre l'examen.

 • La Part Específica, la qual presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una d'elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen:
  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Veure orientacions sobre l'examen. Per a les famílies professionals d'Administració i gestió. Comerç i màrqueting. Hostaleria i turisme. Servicis socioculturals i a la comunitat.
  • Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Veure orientacions sobre l'examen. Per a les famílies professionals d'Arts gràfiques. Arts i artesanies. Edificació i obra civil. Electricitat i electrònica. Energia i aigua. Fabricació mecànica. Imatge i so. Indústries extractives. Informàtica i comunicacions. Instal·lació i manteniment. Fusta, moble i suro. Maritimopesquera (excepte Producció aqüícola). Tèxtil, confecció i pell. Transport i manteniment de vehicles. Vidre i ceràmica.
  • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Veure orientacions sobre l'examen. Per a les famílies professionals de Activitats físiques i esportives. Agrària. Imatge personal. Indústries alimentàries. Maritimopesquera (únicament Producció aqüícola). Química. Sanitat. Seguretat i medi ambient

Els cicles de les famílies professionals anteriorment citades a què permeten l'accés cada una d'estes opcions apareixen en la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013 de la Direcció General de Formació Professional y Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.


EXEMPCIONS EN LA PROVA.


Estaran exempts de la realització de tota la prova els que hagen superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També es contemplen exempcions per a La Part Comuna o si és el cas, de l'apartat que corresponga i per a La Part Específica o si és el cas, de l'apartat que corresponga.
La normativa sobre exempcions apareix en l'article 6 de l'Orde Orde de 31 de març de 2009 (DOCV 17/04/2009) per la que es regulen les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.


QUINES MATÈRIES DE LA PROVA D'ACCÉS PUC TINDRE EXEMPTES AMB ELS MEUS ESTUDIS DE BATXILLERAT LOE/LOGSE?.


Les matèries superades al Batxillerat (LOE/LOGSE) que donen l'exempció a matèries de la prova d'accés apareixen en el següent ANNEX.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA