D.G. d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

Formació Professional

INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS I NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L'ORDENACIÓ I ORGANITZACIÓ ACADÈMICA DELS CICLES FORMATIUS
Fondo Social Europeo


Inici> Formació Professional> Instruccions Inici Curs

Instruccions d'inici de curs i Normativa per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius.RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. (DOCV núm 7567 de 09.07.2015)RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016. (DOCV núm 7566 de 08.07.2015)


ORDE 1/2014, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l’alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7338 de 13.08.2014)


ORDE 86/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.


Consideracions sobre la qualificació del mòdul professional "Anglès Tècnic/Horari reservat al Mòdul d'Anglès".


Quadre resum Convalidacions "Anglès Tècnic/Horari reservat al Mòdul d'Anglès".


RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.


RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015.


RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d’Educació i Formació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015.


RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013 de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014.


RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2013 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.


RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2013 del secretari autonòmic d’Educació i Formació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació de la qual és susceptible de desdoblament per al curs 2013-2014.


Resolució de 20 de juliol de 2012 de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.


Orde 46/2012 de 12 de juliol de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.


RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d’Educació de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013.


ORDE 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


ORDE 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


  • Annex VII: Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.
  • Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.
  • Annex X: Sol·licitud d'exempció del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIII: Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOGSE).
  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOE).
  • Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d'Educació.


RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2010 per la qual es dicten instruccions per a incloure el número d'identificació de l'alumnat, NIA, en els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment d'assignació a l'alumnat de Programes de Qualificació Professional Inicial, PQPI, i de Formació Professional.


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA