D.G. Evaluació, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación profesional

ORIENTACIONS PER AL SOL·LICITANT / COMENIUS FORMACIÓ CONTÍNUA

Inici > Innovació > Programes Europeus > Orientacions per al sol·licitant / Comenius FC

COMENIUS: AJUDES PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PERSONAL EDUCATIU

TERMINIS

  • 16 de gener de 2013
  • 30 d'abril de 2013
  • 17 de setembre de 2013


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les persones candidates hauran de remetre, un exemplar de la documentació que se cita a continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (Carrer Gustavo Fernández Balbuena, nº 13 28002 Madrid) i un altre, a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística. (Av. de Campanar, 32 46015 València).

a) Còpia en paper del formulari de sol·licitud de formació contínua Comenius amb les firmes necessàries originals i segell, si és el cas, del formulari de sol·licitud que s'ha enviat en línia. Important indicar que només la figura del Director com a representant legal del centre/institució pot firmar la sol·licitud.

b) Acreditació del nivell de coneixements de la llengua en què s'impartix l'activitat de formació.

c) En cas de conferències, congressos etc., informació sobre l'activitat que es realitzarà (pre-programa o informació general facilitats per la institució organitzadora).

d) Informació sobre el curs, sempre que no siga del Catàleg Comenius-Grundtvig.

e) Invitació de la institución d'acollida i pla d'activitats que es realitzaran en el cas de visites i observació de bones pràctiques (job-shadowing).

f) Document acreditatiu de la categoria professional o situació laboral de la persona solicitant (nomenament, contracte, certificat etc.).

g) Quan corresponga, document que acredite que es troba en situació de desocupació i document que demostre que s'està reciclant per a incorporar-se a un lloc de treball relacionat amb l'educació escolar.SELECCIÓ DE LES CANDIDATURESCONVOCATÒRIARECURSOSPERMISOS I AUTORITZACIONS

La concessió de l'ajuda no implica el permís per a participar en el curs. La sol·licitud d'este permís haurá de tramitar-se a través de la Subdirecció General de Personal. (Esta sol·licitud de permís no és necessària en el cas dels cursos a realitzar en agost).

A més, s'ha de tramitar també l'autorització d'eixida a l'estranger, al menys amb un mes d'antelació a la data de l'activitat. (Tampoc és necessària esta autorització per als cursos d'agost).CERTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

Per a obtindre esta certificació els beneficiaris hauran de presentar, en el termini d'un mes a la finalització de l'activitat, la següent documentació:

a) Còpia de l'Informe d'Avaluació Final.

b) Fotocòpia del Certificat d'Assistència al curs.

La documentació s'ha de dirigir a: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística. (Av. de Campanar, 32 46015 València)Per a més informació sobre esta acció pot dirigir-se al departament de Programes Europeus de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Consultes: pap@gva.es

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA