Detall notícia

Educació anuncia les dates d'admissió d'alumnat per al curs 2016-2017

22/04/2016

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha anunciat els calendaris d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres docents sostinguts amb fons públics.

Pel que fa a les etapes d'Infantil i Primària, les famílies podran presentar les sol·licituds entre el 9 i el 19 de maig. Una vegada comprovades i baremades les sol·licituds, la publicació de les llistes provisionals es realitzarà el 2 de juny a les escoles.

Les famílies podran reclamar davant la direcció del centre o el seu titular fins al 6 de juny i una vegada contestades les reclamacions es procedirà a publicar les llistes definitives, previstes per al 14 de juny. Tres dies després, el 17 de juny, s'iniciarà el procés de matriculació que s'estendrà fins al 29 del mateix mes.

Quant a ESO i Batxillerat, el procés és únic per a ambdues etapes. La presentació de sol·licituds es realitzarà entre el 23 de maig i el 2 de juny i una vegada s'haja realitzat la baremació, es coneixeran les llistes provisionals, la publicació de les quals està prevista per a l'11 de juliol als instituts.

Les reclamacions podran realitzar-se durant els dos dies següents, fins al 13, i una vegada contestades es procedirà a publicar les llistes definitives, previstes per al 19 de juliol. La matriculació en el cas de Secundària i Batxillerat queda fixada per al període que s'estén entre el 21 i el 28 de juliol.

Les àrees d'influència es podran consultar als centres educatius amb anterioritat al moment en què s'inicie el procés de sol·licitud.

Novetats en els canvis d'etapa

Com a novetat, l'alumnat que canvie d'etapa, d'Infantil a Primària o de Primària a Secundària, tindrà reservada una plaça als centres adscrits sense necessitat de realitzar cap sol·licitud. En qualsevol cas, haurà de formalitzar igualment la matrícula en els terminis establerts. D'aquesta manera, s'unifica el procediment en tots els centres sostinguts amb fons públics, es garanteixen els itineraris educatius i s'eliminen tràmits en el procés d'admissió.

Els alumnes que passen de l'etapa de Primària a un centre adscrit de Secundària podran avançar la matriculació del 27 de juny a l'1 de juliol.

Procés per realitzar les sol·licituds: totes les opcions de centres comptaran

Com a novetat, si no s'obté plaça en el primer centre triat, automàticament la puntuació d'admissió comptarà per a sol·licitar plaça en la segona opció, i així successivament, fins esgotar les 10 peticions. En definitiva, les famílies podran optar a les 10 opcions en igualtat de condicions gràcies al fet que el procediment es realitzarà simultàniament a través de mitjans informàtics.

Les famílies interessades formularan una única sol·licitud utilitzant el model oficial, en la qual faran constar les 10 opcions ordenades per prioritat. Les sol·licituds estaran disponibles als centres educatius i també a l'apartat d'admissió de l'alumnat en el web de la Conselleria. Es recomana emplenar la sol·licitud telemàticament al web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:

http:// www.ceice.gva.es

Una vegada emplenades les sol·licituds, s'imprimiran i es presentaran al centre educatiu triat en primera opció, conjuntament amb la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Les direccions territorials podran habilitar centres receptors alternatius en aquelles localitats o zones que presenten circumstàncies excepcionals que dificulten la presentació de sol·licituds.

Cal remarcar que, en cas que s'hi presente més d'una instància, no se'n tindran en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.

Una baremació objectiva i transparent

Recordem que una de les grans novetats del procés d'admissió consisteix en què tots els criteris de baremació es bolcaran al programa informàtic de Conselleria que, una vegada creuades les dades de què disposa, assignarà les places escolars de manera automàtica i objectiva.

Els criteris de baremació de sol·licituds que regiran en aquest procés d'admissió seran els següents:

1. Existència de germans o germanes matriculats al centre: 15 punts

2. Pare, mare o tutors legals treballadors del centre docent: 5 punts

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.
Alumnat amb domicili que es trobe en l'àrea d'influència del centre:10 punts.
Alumnat amb domicili que es trobe en les àrees limítrofes a la zona d'influència del centre: 5 punts.

4. Renda per capita de la unitat familiar: 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a dos vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).

5. Condició legal de família nombrosa.
Nombrosa general: 3 punts
De categoria especial: 5 punts.

6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares o germans i germanes.
4 punts quan existisca discapacitat en l'alumne o alumna, entre el 33% i el 65%.
Quan la discapacitat en l'alumne o alumna siga superior al 65%, s'assignaran 7 punts.
En el cas de pares i germans, quan existisca discapacitat d'entre un 33% a un 64%, s'atorgaran 3 punts, mentre que si la discapacitat supera el 65%, s'atorgaran 5 punts.

7. La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. Les de categoria especial, amb 5 punts.

8. Expedient acadèmic, només en ensenyaments postobligatoris.