Detall notícia

Cultura convoca subvencions per a activitats i projectes culturals i artístics

21/04/2017

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el concurs públic per a la concessió de subvenció per a realitzar activitats i projectes culturals i artístics.

L'objecte de les ajudes és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d'activitats de promoció cultural i artística. A més, les activitats hauran de ser realitzades en les comarques valencianes, amb l'excepció de les organitzades pels centres valencians a l'exterior, reconeguts per la Generalitat Valenciana.

Podran ser beneficiaris de les ajudes associacions sense ànim de lucre, fundacions públiques locals i fundacions privades en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l'art o la cultura, així com universitats públiques, organismes autònoms locals per a l'organització d'activitats culturals o artístiques no lucratives.

Les subvencions que comptaran amb un total de 494.504 euros es concediran en tres modalitats distintes, segons el tipus de beneficiari. D'una banda, la modalitat A comptarà amb 254.504 euros i estarà dirigida a associacions sense ànim de lucre i fundacions privades; la modalitat B disposarà d'un total de 120.000 euros i estarà dirigida a organismes autònoms locals i fundacions públiques locals; i la modalitat C, dotada d'altres 120.000 euros, estarà dirigida a les universitats públiques.

Seran subvencionables l'organització d'activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2016 i el dia 30 d'octubre de 2017, ambdós inclosos. Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses corrents generades directament en la realització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que figuren i s'hagen quantificat en la memòria econòmica del projecte, excloent-ne les ocasionades pel mateix manteniment de l'entitat, inversions o adquisicions patrimonials.

Quant al termini per a sol·licitar les ajudes serà d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la resolució al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud, la qual podrà contindre una o més activitats.

L'imprés de sol·licitud estarà disponible en consultar aquí i podrà presentar-se en el registre general d'aquesta conselleria, en les seues direccions territorials o a través dels mitjans establits en la legislació vigent. A més, les sol·licituds podran presentar-se telemàticament a través de consultar aquí

Criteris de valoració

Entre els criteris que es tindran en compte en la valoració dels projectes destaca la qualitat cultural i/o artística de la memòria d'actuació, el seu grau de desenvolupament i la coherència en el seu contingut en relació amb els objectius que la motiven; la trajectòria i especialització del sol·licitant i consolidació projecte; la innovació, és a dir, l'ús de les noves tecnologies en la creació de continguts culturals innovadors; la seua contribució a la divulgació de les expressions culturals i artístiques desenvolupades en el territori valencià, a la seua projecció territorial i a la dinamització del turisme cultural; i la situació sociocultural i econòmica del territori on tinga lloc l'activitat.

Finalment, també es valorarà la continuïtat en la programació cultural i artística al llarg de l'any, i la incidència en col·lectius com ara la tercera edat, la infància i joventut, propostes de foment de la igualtat de gènere, col·lectius en risc d'exclusió social i persones amb discapacitat.