Detall notícia

El Consell aprova el decret que regula el component retributiu de la formació permanent del funcionariat docent i les activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament

27/10/2017

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de decret pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització d'activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, així com el dret a perfeccionar-lo, reconéixer-lo, meritar-lo i percebre'l.

Aquesta regulació s'aplicarà tant als funcionaris de carrera com als funcionaris interins dels diferents cossos docents dependents de l'Administració educativa valenciana.

La implantació del decret suposa, segons l'estimació realitzada i tenint en compte el calendari previst (exercicis 2017 -des de l'1 de febrer, data d'efectes econòmics-, 2018 i 2019), un increment global en el capítol I de despeses de 55.530.258,21 euros, amb el desglossament següent:

2017: 10.246.951,99 euros
2018: 18.593.799,98 euros
2019: 26.689.506,24 euros

Antecedents

Cal recordar que el 1992 es va crear el complement retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament. Aquest complement ha sigut regulat per diversa normativa: l'última és el Decret 99/2014, que fa referència a la permanència del professorat per períodes de sis anys com a funcionari de carrera, així com la realització d'activitats de formació i altres activitats de millora de l'ensenyament.

No obstant això, la recent i reiterada jurisprudència, en la qual es reconeix que el funcionari docent interí també ha de percebre aquest complement, ha fet que siga necessari modificar la normativa per a adequar-la al mencionat criteri.

Contingut del decret

El perfeccionament del complement es produeix per períodes de sis anys, i és necessari que el funcionari docent, de carrera o interí, es trobe en situació de servei actiu i preste servei en centres docents públics, d'inspecció educativa, de centres de formació del professorat o en llocs de l'Administració educativa.

A més del servei actiu, s'hi preveuen altres situacions (com la de serveis especials) en què també es produeix l'esmentat perfeccionament.

El reconeixement es realitza d'ofici per l'Administració i requereix, mitjançant la corresponent inscripció en el Registre de Personal Docent (i, si és el cas, en el Registre de Formació del Professorat, registre auxiliar d'aquest), l'acreditació de sis anys de serveis i haver realitzat les activitats de formació i altres de millora de la qualitat de l'ensenyament, amb les quals s'arribe a un mínim de cent crèdits per període. La determinació de la formació reconeguda i la seua equivalència en crèdits es regularà mitjançant una ordre de la Conselleria.

El reconeixement per al personal que es trobe en situacions reconegudes i diferents del servei actiu només tindrà efectes administratius.

La meritació i la percepció del complement es produiran en el mes següent a la data d'efectes administratius, en la quantia determinada en la llei anual de pressupostos de la Generalitat. Els períodes són acumulables, i en conjunt no podran superar els trenta anys.

Calendari d'implantació per al personal interí

Per a poder percebre el complement, el decret estableix cinc períodes, en funció de l'antiguitat i la formació.

Per al primer període, els efectes administratius tindran vigència des de l'1 de gener de 2017, i els econòmics des de l'1 de febrer, sempre que es complisquen els requisits exigits (sis anys d'antiguitat i cent crèdits).

Per al segon període, els efectes computen a partir de l'1 de gener de 2018, sempre que es complisquen el requisits (dotze anys d'antiguitat i cent nous crèdits posteriors a la data de perfeccionament del primer període).

Per al tercer, quart i cinqué períodes, els efectes s'inicien a partir de l'1 de gener de 2019, sempre que es complisquen els requisits de formació i antiguitat.

Altres aspectes

Els funcionaris de carrera provinents d'altres administracions educatives percebran els components retributius que ja tingueren reconeguts, en la quantia prevista en la llei de pressupostos de la Generalitat. Aquesta norma s'aplicarà també als funcionaris interins que ja tingueren reconegut el complement per altres administracions educatives, tot respectant el que s'estableix en el calendari d'implantació per als interins.

El component retributiu es reconeixerà d'ofici mitjançant una resolució del director territorial d'Educació corresponent.