Detall notícia

Cultura subvencionarà els catàlegs i els plans especials de béns culturals i espais protegits dels municipis

07/12/2017

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport subvencionarà els municipis perquè elaboren els catàlegs de béns i espais protegits i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, la recuperació i la rehabilitació d'espais d'interés patrimonial.

És la primera vegada que la Conselleria trau ajudes econòmiques per a aquesta matèria, a les quals es poden acollir els municipis de tota la Comunitat Valenciana. El catàleg de béns i espais protegits és un instrument d'ordenació d'àmbit municipal mitjançant el qual es determinen els elements territorials, els espais o els béns immobles que, atesos els valors culturals especials que posseeixen, requereixen un règim de conservació específic i, si és procedent, l'adopció de mesures cautelars de protecció o de foment i de valoració.

Els plans especials estableixen la protecció dels immobles declarats d'interés cultural i regulen els requisits als quals s'han de subjectar l'edificació i l'ús del sòl i les activitats que afecten els immobles i l'entorn de protecció dels conjunts històrics d'aquests: monuments, jardins històrics, llocs històrics i zones arqueològiques i paleontològiques.

Els plans directors són els documents tècnics que tenen com a objectiu orientar en el desplegament de mesures de protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible d'un espai determinat, amb interés cultural, sobre el qual s'hagen establit mesures de protecció patrimonial.

En les bases reguladores que ha publicat la Conselleria, s'estableix que podran obtindre aquestes ajudes les entitats locals que contracten la redacció de catàlegs, plans especials de protecció i/o plans directors, a equips externs a la unitat tècnica del mateix Ajuntament.

Els catàlegs de béns i espais protegits hauran d'incloure, de manera succinta, l'estudi i l'avaluació de tots els camps d'interés patrimonial de naturalesa arquitectònica, arqueològica i etnològica que tinguen presència al municipi. A més, aquests catàlegs hauran d'indicar els valors concrets dels immobles i dels espais, els diversos graus de protecció que s'atorguen i les tipologies d'intervenció permeses.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, només es tindran en compte els plans especials de protecció i/o plans directors que tinguen com a objecte prioritari un bé d'interés cultural, és a dir, un immoble que es trobe inscrit en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Els plans directors hauran d'incloure, necessàriament, un diagnòstic de l'estat de l'immoble en el moment de redacció del pla, un estudi documental sobre l'immoble, tant des del punt de vista històric com en relació amb les característiques arquitectòniques que tinga, un estudi sobre el paisatge del qual forma part l'immoble, així com propostes per a la valoració adequada, el calendari aproximat d'actuacions i un estudi pressupostari que reculla el cost total de la intervenció prevista i el de cada una de les fases d'aquesta.

Amb aquestes ajudes es podrà finançar fins al 80 % del cost total dels projectes d'elaboració dels catàlegs, dels plans especials i/o dels plans directors, i l'ajuntament beneficiari haurà de justificar el compromís i la capacitat de cofinançament que té. En el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, la quantitat finançada podrà representar el 95 % del cost total.

Arxius relacionats