Detall notícia

El Consell aprova un conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

25/05/2018

El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a col·laborar en el suport i el funcionament de la federació mencionada.

Tal com estableix el conveni, l'aportació de l'Institut Valencià de Cultura serà de fins a 400.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, a càrrec de la línia de potenciació de les societats musicals, inclosa en els pressupostos de la Generalitat de l'exercici 2018.

El conveni se subscriu en compliment de les funcions pròpies de l'IVC de dissenyar, impulsar, promoure i cooperar en la planificació, programació, seguiment i avaluació de les accions que es duguen a terme en relació amb les societats musicals de la Comunitat Valenciana i les seues agrupacions.

Cal destacar que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana constitueix un moviment associatiu musical i cultural integrat per més de 500 societats musicals amb escoles i diverses agrupacions artístiques.

El conveni estarà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2018, encara que les despeses subvencionables es poden haver realitzat des de gener de 2018.

Quant a les obligacions de les parts, l'Institut Valencià de Cultura realitzarà l'aportació dinerària establida en el conveni, amb la finalitat de col·laborar en les despeses de funcionament de la Federació i la realització de les activitats previstes en el conveni i prèviament aprovades per l'Assemblea General de la Federació.

D'altra banda, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana haurà de dur a terme les activitats previstes i justificar les despeses, estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les prohibicions incloses en la Llei general de subvencions.

A més, haurà d'incorporar la marca o logotip de l'Institut Valencià de Cultura en les activitats subvencionades i indicar el patrocini de l'institut, així com complir les obligacions de publicitat activa establides en la Llei de transparència, bon govern i participació ciutadana.

Per al seguiment i el control del conveni es crearà una comissió constituïda per quatre representants, dos per cada part signant.