S.G. Personal Docent

Personal Docent

Adjudicacions de Destins

Inici > Adjudicacions

 • A partir del dia 26 de febrer de 2016 els aspirants podran desactivar-se telemàticament a través del programa d’adjudicacions contínues, de la mateixa manera podran tornar a activar-se. No hi ha un període mínim de desactivació ni cal motivar-la, per la qual cosa no caldrà presentar cap document acreditatiu de la mateixa. Tampoc hi haurà penalització per estar desactivat.

  La desactivació únicament podrà realitzar-se abans d’haver resultat adjudicat, en el cas que se’ls adjudique un lloc i no prenguen possessió o renuncien, quedaran exclosos de la borsa.

Adjudicacions Contínues en Règim d’Interinitat

Amb l’objecte de complir a la Resolució de 16 de febrer de 2016, de la de la , les adjudicacions es realitzaran per mitjà del sistema d’adjudicació contínua. Podran efectuar-se adjudicacions els dimecres i divendres de cada setmana. Estes dates podran ser modificades per necessitats educatives i quedaran supeditades al calendari escolar, als festius, a la inexistència de llocs a oferir i a altres circumstàncies que pogueren impedir o modificar la seua realització. S’anunciarà en este enllaç la data de cada adjudicació.

Abans de a les 14 hores del dia anterior a aquell en què es realitze l’adjudicació, es faran públiques les relacions de llocs per cos i especialitat i es faran constar les característiques dels llocs.

Fins a les 02.00 hores (AM) del dia en què es realitze l’adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè puguen modificar les sol·licituds. A eixa hora es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades d’acord amb els criteris següents:

 • Les vacants i substitucions que s’oferisquen són de petició voluntària però d’acceptació obligatòria si han sigut sol·licitats.
  Només s’adjudicaran d’ofici aquells llocs vacants o de substitució que d’acord amb la Resolució de 18 d’abril de 2013 (Acord de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i Organitzacions sindicals sobre provisió de llocs del personal interí) són de cobertura obligatòria i no hagen sigut sol·licitats de manera voluntària per cap participant, per tant primer s’atindran les sol·licituds voluntàries (llistat de fins a 300 preferències) de tots els participants convocats. Si al finalitzar el procediment quedaren llocs lliures s’adjudicaran en orde invers de la respectiva borsa al participant atenent a la seua preferència provincial.
 • Es consideraran places de provisió voluntària absoluta, les itinerants, els temps parcials i reduccions de jornada, per tant, este tipus de llocs s’adjudicaran en atenció a les peticions voluntàries dels participants, mai d’ofici.

Els adjudicataris dels llocs rebran, en l’adreça de correu electrònic facilitada en la sol·licitud telemàtica, un missatge en què li’ls comunicarà l’assignació del lloc de treball.
Els destins són irrenunciables, llevat que s’acredite trobar-se en alguns dels supòsits de desactivació temporal de les borses.

Aquells que iniciat el curs s'incorporen a les borses de treball per haver participat en els procediments de provisió (borses extraordinàries de treball), deberán presentar instància en el termini de cinc dies hàbils comptats des del següent en què es publique la resolució per la qual s'eleve a definitiva la respectiva borsa extraordinària. En el cas d'adquirir una nova especialitat, podran accedir a la seua sol·licitud per a realitzar les modificacions que consideren.

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Participants

  Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2015-2016, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

  La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions Contínues > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 02.00 hores (AM) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

  Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Serà publicada la relació de llocs adjudicats. Aquells participants que hagen obtingut destí com "vacant" o "substitució indeterminada" sobre afectada, hauran de personar-se en la Direcció Territorial corresponent per a obtindre la credencial, per motius d’Intervenció d’Hisenda. Les credencials de les substitucions podran descarregar-se de la pàgina Web.

  ATENCIÓ!!

  Modificació en el dia de l’adjudicació contínua de personal docent interí.

  Ara seran els DIMECRES i DIVENDRES

  En virtut de la base sèptima de la Resolució de 18 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball en règim d’interinitat, les adjudicacions contínues s’efectuaran els DIMECRES i DIVENDRES, per a la qual cosa, el dia abans de l’adjudicació, a les 14:00 hores, seran publicades en la pàgina web de la Conselleria, la relació dels llocs de treball a cobrir.

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés

  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

Adjudicataris

  L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció dels que estiguen ocupant un lloc en el moment de resoldre l'adjudicació o estigueren desactivats temporalment.

Adjudicació del 4 de maig de 2016 - Llocs oferits

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació
Resolució adjudicació: 29/04/2016
Presa de possessió: 02/05/2016

Llistats

  Resolucions per les quals es publiquen les relacions dels participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

  Llistat adjudicació Mestres - Especialitat i número d’orde
  Llistat adjudicació Secundària i Altres Cossos - Especialitat i número d’orde

  Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.
  Desactivat: No participa en esta adjudicació per estar desactivat temporalment.

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

  Els participants que han obtingut destí (no vacant) en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

  Aquells participants que figuren en la següent "Relació de credencials en Direcció Territorial", hauran de personar-se amb la documentació requerida en la Direcció Territorial d'Educació corresponent per a obtindre la credencial, per motius d’Intervenció d’Hisenda.

  Relació de credencials en Direcció Territorial

Llocs

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos
No Presentats

Llistats

Cos de Mestres - Convocatòria

Participants

  Participen tots els Mestres interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2015-2016, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

  La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions Contínues > Cos de Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 02.00 hores (AM) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

  Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés

  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

Adjudicataris

  L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció dels que estiguen ocupant un lloc en el moment de resoldre l'adjudicació o estigueren desactivats temporalment.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cos de Mestres - Adjudicació
Resolució adjudicació: 07/09/2015
Presa de possessió: 08/09/2015

Llistats

  Resolucions per les quals es publiquen les relacions dels participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació del cos de Mestres.

  Llistat adjudicació Mestres - Especialitat i número d’orde

  Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Llocs

Cossos de Secundària i FP - Convocatòria

Participants

  Participen tots els professors de Secundària i FP interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2015-2016, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

  La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions Contínues > Cossos de Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 02.00 hores (AM) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

  Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés

  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

Adjudicataris

  L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció dels que estiguen ocupant un lloc en el moment de resoldre l'adjudicació o estigueren desactivats temporalment.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Secundària i FP - Adjudicació
Resolució adjudicació: 08/09/2015
Presa de possessió: 09/09/2015

Llistats

  Resolucions per les quals es publiquen les relacions dels participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació dels cossos de Secundària i FP.

  Llistat adjudicació Secundària i FP - Especialitat i número d’orde

  Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Llocs

Documentació sobre les adjudicacions telemàtiques contínues

Obtenció de la Credencial

  Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions contínues > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions contínues > Cos de Secundària i altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

  Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema deurà dirigirse a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Documentació a presentar en les direccions territorials

Normativa legal

Regulació del registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

Regulació dels procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat.

Adjudicacions Telemàtiques Inici Curs 2015-2016

Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l'orde de preferència de les províncies. Si no s'hagueren consignat estos criteris de prioritat o s'hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s'haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats d'ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s'adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la , la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment. En la dita llista, els llocs el titular dels quals es troba prestant servicis en un altre destí però que normativament pot tornar al llocs de què és titular al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs. L'aplicació s'obrirà als participants el dia 8 de setembre, a les 13:00 hores, i es tancarà el 10 de setembre, a les 13:00 hores.

Adjudicacions per a Funcionaris de Carrera i en Pràctiques

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

En l’aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2015-2016 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.

Cos de Mestres - Convocatòria adjudicació

Resolució

Àrees, subàrees, localitats i centres

Procediment

  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Per favor, extreme l’atenció a l’hora de validar les seues dades.
  Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d’introduir en ell zeros a l’esquerra, encara que el número citat els porte.
  Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs > Mestres. L’aplicació s’obrirà als participants el dia 15 de juliol, a les 10:00 hores, i es tancarà el 29 de juliol, a les 10:00 hores.

  Notes

  En l’aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2015-2016 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.

  Aquelles persones convocades a l’adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.

Informació

 • Direcció Territorial d’Alacant:
  • 965934693 - Mestres
  • 965934891 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964358446 - Mestros
  • 964358463 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271205 - Mestros
  • 961271199 - Secundària y Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970855
  • 961970656
  • 961970664
  • 961970660
  • 961970662
  • 961970836
  • 961970442
  • 961970661

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

Cos de Mestres - Participants

Hauran de participar tots els mestres relacionats en la base I de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l’orde de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat estos criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s’haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats de ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

Llistats definitius

Cos de Mestres - Places

Llistats definitius

Cos de Mestres - Adjudicació Funcionaris de Carrera

Adjudicació

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del 1 d’agost de 2015.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Convocatòria adjudicació

Resolució

Àrees, subàrees, localitats i centres

Procediment

  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Per favor, extreme l’atenció a l’hora de validar les seues dades.
  Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d’introduir en ell zeros a l’esquerra, encara que el número citat els porte.
  Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs > Cos de Secundària i Altres Cossos. L’aplicació s’obrirà als participants el dia 15 de juliol, a les 10:00 hores, i es tancarà el 29 de juliol, a les 10:00 hores.

  Notes

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa (interins) o assignats d'ofici (provisionals).

  En l’aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2015-2016 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.

  Aquelles persones convocades a l’adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.

Informació

 • Direcció Territorial d’Alacant:
  • 965934693 - Mestres
  • 965934891 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964358446 - Mestros
  • 964358463 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271205 - Mestros
  • 961271199 - Secundària y Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970855
  • 961970656
  • 961970664
  • 961970660
  • 961970662
  • 961970836
  • 961970442
  • 961970661

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

Cossos de Secundaria i Altres Cossos - Participants

Hauran de participar tots els professors relacionats en la base I de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l’orde de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat estos criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s’haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats de ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

Llistats definitius

Cossos de Secundaria i Altres Cossos - Places

Llistats definitius

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Adjudicació Funcionaris de Carrera

Adjudicació

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del 1 d’agost de 2015.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques - Convocatòria adjudicació

Resolució

Àrees, subàrees, localitats i centres

Procediment

  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Per favor, extreme l’atenció a l’hora de validar les seues dades.
  Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d’introduir en ell zeros a l’esquerra, encara que el número citat els porte.
  Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs > Cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques. L’aplicació s’obrirà als participants el dia 8 de setembre, a les 13:00 hores, i es tancarà el 10 de setembre, a les 13:00 hores.

  Notes

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa (interins) o assignats d'ofici (provisionals).

  En l’aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2015-2016 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.

  Aquelles persones convocades a l’adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.

Informació

 • Direcció Territorial d’Alacant:
  • 965934693 - Mestres
  • 965934891 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964358446 - Mestros
  • 964358463 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271205 - Mestros
  • 961271199 - Secundària y Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970855
  • 961970656
  • 961970664
  • 961970660
  • 961970662
  • 961970836
  • 961970442
  • 961970661

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

Cossos de Secundaria i Altres Cossos - Participants

Hauran de participar tots els professors relacionats en la base I de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l’orde de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat estos criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s’haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats de ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

Llistats definitius

Cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques - Places

Llistat definitiu de llocs oferits

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Adjudicació Funcionaris de Carrera

Llistat definitiu de llocs oferits

Adjudicació

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Adjudicacions Telemàtiques Contínues en Règim d’Interinitat

Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la , la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment. En la dita llista, els llocs el titular dels quals es troba prestant servicis en un altre destí però que normativament pot tornar al llocs de què és titular al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de l’aplicació web d’adjudicacions contínues de la , en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs. L’aplicació es tancarà el 10 de setembre, a les 13:00 hores.

Adjudicacions Contínues en Règim d’Interinitat

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2015 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

De conformitat amb el que establix la base 14 de les Ordenes 45/2015 i 46/2015 pel qual es convoquen procediments selectius “Els aspirants que no hagen acreditat estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià quedaran temporalment desactivats de la llista”. Els aspirants interins no podran accedir als procediments d'adjudicació fins que no ho acrediten.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per a els procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d'instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

 • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià.
 • Diploma de Mestre en Valencià.
 • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l'adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

Listados con las nuevas incorporaciones a las bolsas de interinos:

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Participants

  Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2014-2015, que no estiguen desactivats temporalment.

  Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2015 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

Presentació i modificació de sol·licituds

  La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d'Inici de Curs > Funcionaris
  Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 10 hores del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

  Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Notes

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

  Es recorda al personal interí que vullga sol·licitar una VACANT AFECTADA que en les adjudicacions contínues s'ha de sol·licitar com a SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA. A més, es pot accedir amb la contrasenya empleada durant el curs escolar 14-15.

Adjudicataris

  L’adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció de què estiguen desactivats temporalment.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Llistats provisionals

Reclamacions

Els participants funcionaris interins disposen d’un termini de 2 dies hàbils, des de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions que finalitzarà el 27 de juliol de 2015.

Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Cos a què pertany
 • Especialitat o especialitats
 • Objecte i desenrotllament de la reclamació

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d’enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l’apartat anterior.

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Places

Llistats definitius

 • Cos de Mestres
 • Cossos de Secundària i Altres Cossos

Cuerpos de Maestros, Secundaria y Otros Cuerpos

Llistats definitius de vacants

 • Cos de Mestres
 • Cossos de Secundària i Altres Cossos

Adjudicació

 • Cos de Mestres

  Resolució

  Llistat

 • Cossos de Secundària i Altres Cossos

  Resolució

  Llistat

 • Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del 1 d’agost de 2015.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques - Convocatòria

Participants

  Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2014-2015, que no estiguen desactivats temporalment.

  Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2015 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h.

Presentació i modificació de sol·licituds

  La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la , en l'apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d'Inici de Curs > Funcionaris
  Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 10 hores del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

  Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Notes

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

  Es recorda al personal interí que vullga sol·licitar una VACANT AFECTADA que en les adjudicacions contínues s'ha de sol·licitar com a SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA. A més, es pot accedir amb la contrasenya empleada durant el curs escolar 14-15.

Adjudicataris

  L’adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció de què estiguen desactivats temporalment.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Llistats provisionals

Reclamacions

Els participants funcionaris interins disposen d’un termini de 2 dies hàbils, des de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions que finalitzarà el 27 de juliol de 2015.

Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Cos a què pertany
 • Especialitat o especialitats
 • Objecte i desenrotllament de la reclamació

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d’enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l’apartat anterior.

Cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques - Places

Llistat definitiu de llocs oferits

Cuerpos de Maestros, Secundaria y Otros Cuerpos

Llistat definitiu de llocs oferits

Adjudicació

  Llistat

  Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.

Credencial

  Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial.

  Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Documentació sobre les adjudicacions telemàtiques contínues

Obtenció de la Credencial

  Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions contínues > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions contínues > Cos de Secundària i altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

  Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema deurà dirigirse a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Documentació a presentar en les direccions territorials

Normativa legal

Regulació del registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

Regulació dels procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat.

Adjudicacions Suprimits i Desplaçats Curs 2015-2016

Convocatòria

Procediment de recol·locació i de redistribució del personal funcionari de carrera

Cos de Mestres

Convocatòria

  L'acte presencial d'adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d'educació, en el cos de Mestres i exclusivament per a aquells que desitgen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant, se celebrarà amb la següent distribució territorial:

  Alacant

  Castelló

  València

Participants

  Llistat de participants per centre de l'acte de suprimits

  Una vegada realitzada l'adjudicació a centre tot el professorat de la relació que no haguera obtingut recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre haurà de participar en el procediment telemàtic a partir del 10 de juliol de 2015.

Vacants oferides

Cos de Mestres

Resolució

Vacants i Participants definitius

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies per a l’adjudicació d’àmbit de localitat, província i comunitat serà telemàtica a través de la pàgina web de la . L’aplicació s’obrirà als participants el dia 10 de juliol a les 10:00 hores i es tancarà el 13 de juliol a les 10:00 hores.

  Termini finalitzat =>Accés a Petició Telemàtica

Adjudicació definitiva

Credencial

Cos de Secundària i Altres Cossos

Convocatòria

  L'acte presencial d'adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d'educació, en el cos de Secundària i Altres Cossos i exclusivament per a aquells suprimits que desitgen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant, se celebrarà amb la següent distribució territorial:

  Alacant

  Castelló

  València

Participants

Cos de Secundària i Altres Cossos

Resolució

Vacants i Participants definitius

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies per a l’adjudicació d’àmbit de localitat, província i comunitat serà telemàtica a través de la pàgina web de la . L’aplicació s’obrirà als participants el dia 10 de juliol a les 10:00 hores i es tancarà el 13 de juliol a les 10:00 hores.

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Adjudicació definitiva

Credencial

Cessaments Interins Decret Llei 1/2012

Informació

El personal docent interí podrà descarregar la seua resolució en l’enllaç exposat més avall des del 30/06/12 i podrà consultar la dita resolució des del 27/06/12.

A més, els interins en vacant cessats a 30 de juny en aplicació del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, podran consultar la data a partir de la qual podran sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el reconeixement de la prestació per desocupació.

Instruccions

Obtenció del cessament via web

Què fer per a sol·licitar una prestació en cessar en la meua relació laboral

Davant de qualsevol problema deurà dirigir-se a la Direcció Territorial on se li haja adjudicat l’últim destí.

Obtenció del cessament

Accés a l’obtenció del cessament

Els interins cessats en aplicació del Decret Llei 1/2012 que no disposen de certificat digital i no recorden els últims dígits del compte en la qual tenen domiciliada la nòmina podran notificar-ho a la següent adreça de correu electrònic i li’ls informarà el compte de correu des de la qual realitzen la dita notificació:

personaldocente@edu.gva.es

Adjudicació d'Inspectors

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Participants

  Es convoca els aspirants seleccionats en el procediment d’accés convocat per Orde 51/2012 i als integrants de la borsa de treball relacionats en l’annex I d’esta resolució:

  Annex I: Llistat d’inspectors accidentals.

Acte d’adjudicació

  L’acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló en l’Av/ Mar 23, de Castelló, el dia 15 de març de 2016, a les 10 hores.

Inspectors en Pràctiques i Accidentals - Adjudicació
Resolució adjudicació: ../09/2015
Presa de possessió: ../09/2015

Llistats

  Resolució per la qual es publica la relació dels participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació.

  LListat

Adjudicacions Telemàtiques per a Opositors, Provisionals amb Habilitacions Transitòries i Interins

Cos de Mestres - Convocatòria adjudicació

Resolució

Participants

  1. Opositors que han superat el procediment selectiu per l’Orde 30/2013 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i que han de realitzar la fase de pràctiques en el curs escolar 2013/2014.
  2. Incorporació a la borsa d’interins. Aspirants que han superat la fase d’oposició dels procediments selectius i no han sigut seleccionats:
   • Especialitat d’Anglés
   • Especialitat d’Audició i Llenguatge

   Llistat

  3. Incorporació a la borsa d’interins. Aspirants que han superat la primera prova del procediment selectiu:
   • Especialitat d’Anglés
   • Especialitat d’Audició i Llenguatge

   Llistat

  4. Interins amb servicis prestats abans del 23 d’abril de 2013 inclosos en l’apartat 4.4:c) de l’Acord d’Interins.
   • Especialitat d’Audició i Llenguatge

   Llistat

Procediment

  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Per favor, extreme l’atenció a l’hora de validar les seues dades.
  Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d’introduir en ell zeros a l’esquerra, encara que el número citat els porte.
  Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la en l’apartat d’Adjudicacions > Opositors, Provisionals amb Habilitacions Transitòries i Interins > Mestres. L’aplicació s’obrirà als participants el dia 23 de juliol, a partir de les 12:00 hores, i es tancarà el 25 de juliol, a les 12:00 hores.-->

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Convocatòria adjudicació

Resolució

Participantes

  1. Opositors que han superat el procediment selectiu per l’Orde 31/2013 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i que han de realitzar la fase de pràctiques en el curs escolar 2013/2014.
  2. Funcionaris de carrera que estiguen prestant servicis amb caràcter provisional (expectativa de destí) amb habilitacions transitòries, de les especialitats següents:
   • Filosofia (201)
   • Dibuix (209)
   • Música (216)
   • Tecnologia (219)
   • Construccions Civils i Edificació (238)
   • Llengua i Literatura Valenciana (256)
  3. Incorporació a la borsa d’interins. Aspirants que han superat la fase d’oposició dels procediments selectius i no han sigut seleccionats:
   • Especialitat d’Intervenció Sociocomunitària (242)
   • Especialitat d’Hostaleria i Turisme (243)
   • Especialitat de Processos de Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic (270)
   • Especialitat de Laboratori (337)
   • Especialitat de Perruqueria (347)
   • Especialitat de Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic (348)
   • Especialitat de Servicis a la Comunitat (354)
   • Especialitat de Servicis de Restauració (355)

   Llistat

  4. Incorporació a la borsa d’interins. Aspirants que han superat la primera prova del procediment selectiu:
   • Especialitat d’Intervenció Sociocomunitària (242)
   • Especialitat d’Hostaleria i Turisme (243)
   • Especialitat de Processos de Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic (270)
   • Especialitat de Processos Sanitaris (271)
   • Especialitat de Cuina i Pastisseria (330)
   • Especialitat de Laboratori (337)
   • Especialitat de Perruqueria (347)
   • Especialitat de Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic (348)
   • Especialitat de Servicis a la Comunitat (354)
   • Especialitat de Servicis de Restauració (355)

   Llistat

Procediment

  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Per favor, extreme l’atenció a l’hora de validar les seues dades.
  Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d’introduir en ell zeros a l’esquerra, encara que el número citat els porte.
  Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d’instàncies

  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la en l’apartat d’Adjudicacions > Opositors, Provisionals amb Habilitacions Transitòries i Interins > Cos de Secundària i Altres Cossos. L’aplicació s’obrirà als participants el dia 23 de juliol, a partir de les 12:00 hores, i es tancarà el 25 de juliol, a les 12:00 hores.

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

  Nota Secundària:
  Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa (interins) o assignats d'ofici (provisionals).

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

Documentació sobre les adjudicacions telemàtiques d’inici de curs

Instruccions per a les adjudicacions d’inici de curs

Obtenció de la Credencial

  Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions > Opositors, Provisionals amb Habilitacions Transitòries i Interins > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions > Opositors, Provisionals amb Habilitacions Transitòries i Interins > Cos de Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

  Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

  Davant de qualsevol problema deurà dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Documentació a presentar en les direccions territorialsAvda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA