S.G. Personal Docent

Personal Docent

Provisió de Llocs 2015-2016

Inici > Concursos

S’obrirà termini als participants del procediment de provisió de llocs (concurs de trasllats) perquè realitzen les seues peticions per via telemàtica en les dates següents:

 • Cos de Mestres: del 20 de gener de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 26 de gener de 2016, a les 23:59:59 hores.
 • Cossos de Secundària i Altres Cossos: del 2 de febrer de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 8 de febrer de 2016, a les 23:59:59 hores.
 • Cos d’Inspectors: del 22 de febrer de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 28 de febrer de 2016, a les 23:59:59 hores.

PROVÍNCIES DE CASTELLÓ I VALÈNCIA

S’obri un termini des de l’1 de febrer de 2016 fins al 31 de març de 2016 per poder recollir, en la Direcció Territorial corresponent, les publicacions presentades per a la baremació dels concursos de trasllats des de 2010 fins a 2014. Les publicacions que no es recullen seran destruïdes.

Cos de Mestres 2015/2016 - Convocatòria

 • Publicacions.
 • Convocatòria

  Correcció d’errors

  Per a més informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la Direcció Territorial corresponent. Telèfons:

  • Direcció Territorial d’Alacant:
   • 965934693 - Mestres
   • 965935019 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de Castelló:
   • 964333866 - Mestres
   • 964333870 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de València:
   • 961271207 - Mestres
   • 961271212 - Mestres
   • 961271196 - Secundària i Altres Cossos
  • Servicis Centrals:
   • 961970855
   • 961970664
   • 961970660
 • Presentació de sol·licituds.
 • El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 17 de novembre a les 9:00 hores i acabarà el dia 3 de desembre de 2015 a les 19:00 hores, ambdós inclosos. Durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’establix en la convocatòria.

  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.

  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27
  • Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a este efecte (consultar funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.

   Aportació de Mèrits.

  • Reingressats.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Termini finalitzat => Instància impresa per als participants que sol·liciten el reingrés en este procediment i les dades del qual no es troben incorporats en els sistemes informàtics.

   Aportació de Mèrits.

  • Participants que no depenen de la Conselleria d'Educación, Investigació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Termini finalitzat => Instància impresa per als participants que no depenen de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (només cos de mestres).

   Aportació de Mèrits.

Nota 1:

 • Podrà utilitzar-se qualsevol sobre per a l’entrega de documentació, tant sobres ordinaris com els proporcionats per les Direccions Territorials. El full d’aportació de mèrits podrà descarregar-se de la web.
 • Si es presenten mèrits relacionats amb els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 del barem (publicacions i premis), hauran de presentar-se en un sobre a part.
 • En cas d’utilitzar sobres ordinaris, s’hauran de consignar les dades següents:
  • Indicar "MÈRITS" o "PUBLICACIONS"
  • Cos a què pertany
  • Especialitat d’origen (excepte per a Mestres)
  • Nom, cognoms i DNI
  • Província des de la qual participa
  • Any de la convocatòria
 • Els sobres s’entregaran en les Direccions Territorials corresponents.

Nota 2:
Per als participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de servicis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal.

Cos de Mestres 2015/2016 - Descàrrega d'Annexos

 • Annex I - Barem de Mèrits
 • Annex I

  Nota:
  Els docents que van participar en el Concurs de Trasllats convocat en 2014/15 i opten per fer valdre la puntuació obtinguda en el dit concurs per a la present convocatòria (opcions A o B del full d’aportació de mèrits), podran aportar els documents justificatius dels apartats 6.1.c i 6.1.d del barem com nous mèrits al·legats encara que hagen sigut obtinguts amb anterioritat al 25 de novembre de 2014.

 • Annex II - Zones i Localitats
 • Annex II

 • Annex III - Centres de Primària
 • Annex III

 • Annex IV - Centres de Secundària
 • Annex IV

 • Annex V - Centres Rurals Agrupats
 • Annex V

 • Annex VI - Centres de FPA
 • Annex VI

 • Annex VII - Codis d'Especialitats
 • Annex VII

Cos de Mestres 2015/2016 - Instruccions de participació

 • Instruccions generals de participació
 • Instruccions generals de participació

 • Instruccions per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica
 • Instruccions sol·licitud

  Aportació de Mèrits.

 • Instruccions dret preferent.
 • Dret Preferent

 • Aclariment sobre instàncies i sobres
  • Codis Provincials:
  • 03 - Alacant
   12 - Castelló
   46 - València

  • Sobre destinat només a Publicacions, premis i mèrits
  • - Es referix només als mèrits dels subapartats 6.1 (Publicacions), 6.2 (Premis d'Investigació) i 6.3 a, b i c (Mèrits Artístics i Literaris).

   - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.

Cos de Mestres 2015/2016 - Admesos i exclosos

Llistats Definitius

De conformitat amb la base 12.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Cos de Mestres 2015/2016 - Peticions telemàtiques

 • Anunci
 • D’acord amb el que establix la base 10 de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten posats per via telemàtica.

  Text de l’anunci

 • Presentació de peticions telemàtiques de llocs
 • Des de les 00:00 hores del dia 20 de gener de 2016 fins a les 23:59:59 hores del 26 de gener de 2016.

  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.

  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

  Telèfons de consulta ací.

 • Accés al sistema
 • *Important*
  Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
  La contrasenya d’accés serà la que es va posar en la instància de presentació de la sol·licitud.


  La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

  Plazo finalizado => Accés a Petició Telemàtica <=


  De conformitat amb la base 13.2 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.


  Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.


  • Usuaris d’Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Convocatòria

 • Publicacions.
 • Convocatòria

  Correcció d’errors

  Per a més informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la Direcció Territorial corresponent. Telèfons:

  • Direcció Territorial d’Alacant:
   • 965934693 - Mestres
   • 965935019 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de Castelló:
   • 964333866 - Mestres
   • 964333870 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de València:
   • 961271207 - Mestres
   • 961271212 - Mestres
   • 961271196 - Secundària i Altres Cossos
   • 961271197 - Secundària i Altres Cossos
  • Servicis Centrals:
   • 961970855
   • 961970664
   • 961970660
 • Presentació de sol·licituds.
 • El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 17 de novembre a les 9:00 hores i acabarà el dia 3 de desembre de 2015 a les 19:00 hores, ambdós inclosos. Durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’establix en la convocatòria.

  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.

  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27
  • Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a este efecte (consultar funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.

   Aportació de Mèrits.

  • Reingressats.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Termini finalitzat => Instància impresa per als participants que sol·liciten el reingrés en este procediment i les dades del qual no es troben incorporats en els sistemes informàtics.

   Aportació de Mèrits.

Nota 1:

 • Podrà utilitzar-se qualsevol sobre per a l’entrega de documentació, tant sobres ordinaris com els proporcionats per les Direccions Territorials. El full d’aportació de mèrits podrà descarregar-se de la web.
 • Si es presenten mèrits relacionats amb els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 del barem (publicacions i premis), hauran de presentar-se en un sobre a part.
 • En cas d’utilitzar sobres ordinaris, s’hauran de consignar les dades següents:
  • Indicar "MÈRITS" o "PUBLICACIONS"
  • Cos a què pertany
  • Especialitat d’origen (excepte per a Mestres)
  • Nom, cognoms i DNI
  • Província des de la qual participa
  • Any de la convocatòria
 • Els sobres s’entregaran en les Direccions Territorials corresponents.

Nota 2:
Per als participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de servicis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal.

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Descàrrega d'Annexos

 • Annex I - Barem de Mèrits
 • Annex I

  Nota:
  Els docents que van participar en el Concurs de Trasllats convocat en 2014/15 i opten per fer valdre la puntuació obtinguda en el dit concurs per a la present convocatòria (opcions A o B del full d’aportació de mèrits), podran aportar els documents justificatius dels apartats 6.1.c i 6.1.d del barem com nous mèrits al·legats encara que hagen sigut obtinguts amb anterioritat al 25 de novembre de 2014.

 • Annex II - Centres de Secundària i F.P.
 • Annex II

 • Annex III - Centres d'E.O.I.
 • Annex III

 • Annex IV - Centres de Música i Arts Escèniques
 • Annex IV

 • Annex V - Centres d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Annex V

 • Annex VI - Zones i Localitats
 • Annex VI

 • Annex VII - Codis d'Especialitats
 • Annex VII

 • Sol·licitud per a Romandre en el Destí Actual
 • Sol·licitud

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Instruccions de participació

 • Instruccions generals de participació
 • Instruccions generals de participació

 • Instruccions per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica
 • Instruccions sol·licitud

  Aportació de Mèrits.

 • Instruccions dret preferent.
 • Dret Preferent

 • Aclariment sobre instàncies i sobres
  • Codis Provincials:
  • 03 - Alacant
   12 - Castelló
   46 - València

  • Sobre destinat només a Publicacions, premis i mèrits
  • - Es referix només als mèrits dels subapartats 6.1 (Publicacions), 6.2 (Premis d'Investigació) i 6.3 a, b i c (Mèrits Artístics i Literaris).

   - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Comissions de valoració

Comissions de valoració d’Alacant

Comissions de valoració de Castelló

Comissions de valoració de València

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Admesos i exclosos

Llistats Definitius

De conformitat amb la base 15.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Peticions telemàtiques

 • Anunci
 • D’acord amb el que establix la base 13 de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Subdirecció General de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten posats per via telemàtica.

  Text de l’anunci

 • Presentació de peticions telemàtiques de llocs
 • Des de les 00:00 hores del dia 2 de febrer de 2016 fins a les 23:59:59 hores del 8 de febrer de 2016.

  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.

  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

  Telèfons de consulta ací.

 • Accés al sistema
 • *Important*
  Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
  La contrasenya d’accés serà la que es va posar en la instància de presentació de la sol·licitud.


  La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

  Plazo finalizado => Accés a Petició Telemàtica <=


  De conformitat amb la base 16.2 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.


  Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.


  • Usuaris d’Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Vacants

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Adjudicació de destins

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Convocatòria

 • Publicacions.
 • Convocatòria

  Per a més informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la Direcció Territorial corresponent. Telèfons:

  • Direcció Territorial d’Alacant:
   • 965934693 - Mestres
   • 965935019 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de Castelló:
   • 964333866 - Mestres
   • 964333870 - Secundària i Altres Cossos
  • Direcció Territorial de València:
   • 961271207 - Mestres
   • 961271212 - Mestres
   • 961271196 - Secundària i Altres Cossos
  • Servicis Centrals:
   • 961970855
   • 961970664
   • 961970660
 • Presentació de sol·licituds.
 • El termini de presentació de sol·licituds començarà a computar-se el dia 13 de gener i acabarà el dia 29 de gener de 2016, ambdós inclosos. Durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  El plazo de finalización de presentación de solicitudes será ampliado al 30 de enero para las instancias presentadas en los registros de la localidad de Valencia.
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’establix en la convocatòria.

  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.

  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27
  • Participants.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2016, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Aportació de Mèrits.

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Descàrrega d’Annexos

 • Annex I - Barem de Mèrits
 • Annex I

 • Annex II - Codis de Petició de Llocs
 • Annex II

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Instruccions de participació

 • Instruccions generals de participació
 • Instruccions generals de participació

 • Instruccions dret preferent.
 • Dret Preferent

 • Aclariment sobre instàncies i sobres
  • Codis Provincials:
  • 03 - Alacant
   12 - Castelló
   46 - València

  • Sobre destinat a Publicacions, premis i mèrits només
  • - Es referix només als mèrits del subapartat 4.1.

   - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Comissions de valoració

Resolució

Annex I

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Admesos i exclosos

Llistats Definitius

De conformitat amb la base 11.3 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Peticions telemàtiques

 • Anunci
 • D’acord amb el que establix la base 8 de la Resolució de 5 de gener de 2016, de la Subdirecció General de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten posats per via telemàtica.

  Text de l’anunci

 • Presentació de peticions telemàtiques de llocs
 • Des de les 00:00 hores del dia 22 de febrer de 2016 fins a les 23:59:59 hores del 28 de febrer de 2016.

 • Accés al sistema
 • *Important*
  Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
  La contrasenya d’accés serà la que es va posar en la instància de presentació de la sol·licitud.


  La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

  Plazo finalizado => Accés a Petició Telemàtica <=


  De conformitat amb la base 9.2 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.


  Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.


  • Usuaris d’Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Vacants

Cossos d’Inspectors i d’Inspectors al Servici de l’Administració Educativa 2015/2016 - Adjudicació de destins

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2015

  Correcció d’errors.

 • Aspirants
 • Els possibles aspirants a la renovació figuren en l’annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

  Annex I: Aspirants per orde alfabètic

 • Model d’instància
 • Els que opten a continuar en l’exercici del càrrec, hauran d’omplir una instància de sol·licitud de renovació i d’avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d’esta resolució.

  Annex III: Sol·licitud de renovació i d’avaluació de la labor exercida en la direcció de centres docents

 • Presentació d’instàncies
 • El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de La Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex IV) o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Llistats definitius

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2016

 • Annexos

  Annex I: Relació de Centres
  Annex II: Sol·licitud de participació
  Annex V: Full d’autobaremació dels mèrits acadèmics i professionals

  Annex VI: Qüestionaris

  Annex VII: Indicadors d’avaluació

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex VIII), o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud i la documentació que l’acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d’esta manera es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, l’interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada.

 • Model d’instància
 • Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d’esta resolució, en la que podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).

  El model d’instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport <http://www.ceice.gva.es>.

 • Correcció d’errors
 • Text de la correcció

  S’obri un termini de presentació d’instàncies i documentacions de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta correcció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El nou termini únicament afectarà els centres docents expressament afegits en aquesta correcció d’errors, sense que en cap cas puga considerar-se ampliació de termini per a la resta de centres docents convocats.

 • 2a Correcció d’errors
 • Text de la correcció

  S’obri un termini de presentació d’instàncies i documentacions de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà la publicació d’aquesta correcció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Aquest nou termini únicament afectarà al centre docent expressament afegit en aquesta correcció d’errors, sense que en cap cas puga considerar-se ampliació de termini per a la resta de centres docents convocats.

 • 3a Correcció d’errors
 • Text de la correcció

 • 4a Correcció d’errors
 • Text de la correcció

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors dels centres docents públics de la Generalitat.
Aspirants Seleccionats.

Provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2016

 • Annexos
 • Annex I: Relació de centres integrats de Formació Professional
  Annex II: Sol·licitud de participació
  Annex III: Projecte de direcció

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’àmbit de la qual pertanga el centre a què s’opta o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 • Model d’instància
 • Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com a annex II d’esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de dos centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I.

Provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

Participants forçosos o amb dret preferent

Convocatòria professors de Religió Catòlica.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria (completa)
  Convocatòria (només la resolució)

 • Annexos
 • Annex I: barem
  Annex II: aportació de documentació
  Annex III: full d’autobaremació
  Annex III: full d’autobaremació autoemplenable (obrir amb Acrobat Reader)
  Annex IV: llistat de centres

 • Correccions d’errors
 • Annex IV: correcció d’errors
  Annex IV: 2a correcció d’errors

 • Guia d’ús del dret preferent a localitat
 • Dret preferent a localitat

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació d’instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Totes les condicions exigides i els mèrits al·legats han d’estar complits o reconeguts en la data de terminació del termini de presentació d’instàncies, i s’acreditaran documentalment amb la instància de participació.

  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat no podrà ser invocada per este a l’efecte de futures reclamacions ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

  No seran tinguts en compte els mèrits no invocats en les sol·licituds, ni tampoc aquells que no es justifiquen documentalment durant el termini de la seua presentació.

  El sol·licitant podrà desistir de la seua sol·licitud de participació en el procediment dins del termini de presentació de sol·licituds, que és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Podran renunciar als destins obtinguts en el termini de 5 dies hàbils donat per a la reclamació a la resolució provisional de destins, si no es fa en este termini ja no podran renunciar-hi.

 • Petició Telemàtica
 • La presentació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la . El termini de petició telemàtica serà des de les 00:00 hores del 2 de maig de 2014 fins a les 23:59 hores del 19 de maig de 2014.

  No s’acceptaran instàncies presentades en cap registre físic.

  Per a accedir a l'aplicació l'usuari haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Nomenament comissions de valoració professors de Religió

Participants Religió

De conformitat amb la base 9.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO CAP CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Subdirecció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Professors de Religió.


Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA