S.G. Personal Docent

Personal Docent

Procediments Selectius

Inici > Oposicions

Inscripció 2015 (del 7 al 26 de maig, ambdós inclosos).

Es recomana la consulta de la "Guia de l’Usuari" abans de començar el procediment d’inscripció.

  • Sense certificat digital

   Ompliment del model 046 - No disponible

   Guia de l'usuari.
   Resolució de problemes.

   Requisits tècnics:
   - Sistema Operatiu: Microsoft Windows 98 o superior, Linux
   - Adobe Reader 10 o superior
   - Navegador: Internet Explorer 8 (o superiores), Mozilla Firefox 2, Google Chrome
   - Resolució de pantalla 800x600 o superior
   - Connexió a internet

  • Amb certificat digital

   Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica - No disponible

   Guia de l'usuari.
   Guia per a revisar problemes d'accés i firma.
   Preguntes freqüents.

   Requisits tècnics:
   - Sistema Operatiu: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu) o Mac OS
   - Navegador: Google Chrome (Chrome 9.0+), Firefox 5+, IE 8+ o Safari 5+
   - Màquina virtual Java 1.6.0_10 o superior
   - Connexió a internet
  • Nota: Si durant el pagament o registre del tràmit l’aplicació es quedarà bloquejada, cal recuperar la sol·licitud des de “La meua Àrea Personal” (veure Guia de l’Usuari), per a evitar duplicitats en el pagament i/o registre.

Suport tècnic i incidències:
- Ompliment del model 046: CAU Administració electrònica 961 209 300
- Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica: generalitat_en_red@gva.es


Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques 2015.


Inscripció 2015 (de l'1 de juny al 20 de juny, ambdós inclosos).

Es recomana la consulta de la "Guia de l’Usuari" abans de començar el procediment d’inscripció.

  • Sense certificat digital

   Plazo de inscripción finalizado

   Guia de l'usuari.
   Resolució de problemes.

   Requisits tècnics:
   - Sistema Operatiu: Microsoft Windows 98 o superior, Linux
   - Adobe Reader 10 o superior
   - Navegador: Internet Explorer 8 (o superiores), Mozilla Firefox 2, Google Chrome
   - Resolució de pantalla 800x600 o superior
   - Connexió a internet

   Nota: Si quan genereu el pdf amb Mozilla Firefox o Google Chrome es queden alguns camps del model 046 en blanc, incomplets o no apareix el número de liquidació, vos recomanem que genereu el model 046 amb Internet Explorer i Adobe Reader com a visor de pdf.
  • Amb certificat digital

   Plazo de inscripción finalizado

   Guia de l'usuari.
   Guia per a revisar problemes d'accés i firma.
   Preguntes freqüents.

   Requisits tècnics:
   - Sistema Operatiu: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu) o Mac OS
   - Navegador: Google Chrome (Chrome 9.0+), Firefox 5+, IE 8+ o Safari 5+
   - Màquina virtual Java 1.6.0_10 o superior
   - Connexió a internet

  • Nota: Si durant el pagament o registre del tràmit l’aplicació es quedarà bloquejada, cal recuperar la sol·licitud des de “La meua Àrea Personal” (veure Guia de l’Usuari), per a evitar duplicitats en el pagament i/o registre.

Suport tècnic i incidències:
- Ompliment del model 046: CAU Administració electrònica 961 209 300
- Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica: generalitat_en_red@gva.es


Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques 2015.


Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques 2015.


Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques 2015.

Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques 2015.

 • Llistat provisional d’aspirants
 • Llistat

Cos de Catedràtics 2009-2010.
 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria

 • Presentació d'instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds, així com de la documentació acreditativa dels mèrits, és des del 12 de gener de 2010 fins al 12 de febrer de 2010, ambdós inclosos.

 • Model d'instància
 • Tercera. Sol.licituds Base Tercera. Sol.licituds:
  ''3.1. Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria han de presentar una instància, d'acord amb el model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es).''

Cos de Catedràtics 2009-2010.

Instància de sol.licitud

Sense certificat digital

Amb certificat digital

Annex VI - Full de baremació de mèrits i de sol.licitud d'evaluació positiva de l'activitat docent

Actualitzat a dia 12/01/2010. No utilitzar la versió anterior.

Annex VI

Annex VI (automàtic, per a Word 97)

Annex II - Model de declaració jurada o promesa

Annex II

Annex IV - Instància per a sol·licitar formar part dels òrgans de selecció

Annex IV

Cos de Catedràtics 2009-2010.

Qui es pot presentar?

D'acord amb l'Orde, els/les aspirants que pertanguen al cos de professors d'Ensenyança Secundària per a accedir al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i Aquells/aquelles que pertanguen al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes per a accedir al cos de catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.
A més, han d'acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària De carrera en el cos des del que s'aspira i ser titular de l'especialitat o especialitats que es convoquen.

Quin és el sistema d'accés?

El sistema d'accés a càtedres, com ve marcat en la LOE, és un concurs de mèrits, Els quals es valoraran en relació a les puntuacions que vénen indicades en el barem (Annex I).

Quin és el període per a poder entregar la sol·licitud de participació?

Des del 12 de gener fins al 12 de febrer del 2010, ambdós inclusivament.

Hi ha algun model que ajude a auto baremar-se?

Junt amb la sol·licitud de participació cal aportar full de baremació de mèrits, Conforme al model inclòs en l'annex VI. En l'opció de "Descàrrega Autobaremació i documents" es troba el dit model d'autobaremació a este efecte. Hi ha la possibilitat d'utilitzar el document automàtic que ajuda a calcular la baremació del participant o utilitzar el model normal.

On puc obtindre la sol·licitud de participació?

La instància de sol·licitud serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria de Educació (http://www.edu.gva.es), així com l'annex VI (Full de baremació de mèrits i de Sol·licitud d'avaluació positiva de l'activitat docent). Esta sol·licitud consistix en joc De tres còpies impreses a través d'internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat. Quan s'opte per Més d'una especialitat, s'ompliran tantes sol·licituds com a nombre d'especialitats per les que es desitge participar. (També es pot obtindre en l'enllaç des de l'opció "Descàrrega Autobaremació i documents").

Hi ha la possibilitat de realitzar la presentació via telemàtica?

Els aspirants que disposen de DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica De l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, podran formular la sol·licitud i realitzar l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web http://www.edu.gva.es. En este cas no Serà necessària la presentació de sol·licitud en cap registre. (També es pot obtindre l'enllaç des de l'opció "Descàrrega Autobaremació i documents").

Quina documentació s'ha d'aportar?

a) Instància de sol·licitud
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat, document semblant del país d'origen o passaport vigent i, si és el cas, document d'identificació d'estranger (NIE).
c) La documentació acreditativa dels mèrits.
d) Full de baremació de mèrits i de sol·licitud d'avaluació positiva de l'activitat docent degudament omplida conforme a l'annex VI. (Es pot obtindre des de l'opció "Descàrrega Autobaremació i documents").

En què consistix l'avaluació positiva de l'activitat docent?

L'avaluació de l'activitat docents és una petició voluntària realitzada pel/l'aspirant On la inspecció educativa avaluarà sobre les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball i la participació en el funcionament del centre. Esta avaluació, realitzada Per un/a inspector/a amb la formació i experiència necessària, serà positiva quan sobre el total de puntuació dels indicadors d'avaluació s'haja obtingut almenys un 50 i repercutirà en el Resultat de la baremació amb un màxim de 2 punts.
La sol·licitud de l'avaluació, inclosa en l'annex VI, s'ha d'entregar junt amb la documentació aportada (Es pot obtindre des de l'opció "Descàrrega Autobaremació i documents") i es pot Renunciar abans del procés d'avaluació per mitjà d'un escrit al Servici d'Inspecció Educativa de la Direcció Territorial corresponent.

Com es desempata?

d'acord amb el RD 276/2007 i l'orde de la convocatòria els desempats es resoldran de la manera següent:

1r. Atenent a la major puntuació dels apartats segons l'orde que apareix en el barem (Annex I) de la convocatòria, és a dir, atenent a la major puntuació obtinguda segons l'orde següent:

 • 1. Apartat 1.1 (Antiguitat).
 • 2. Apartat 1.2 (Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si és el cas, la Avaluació positiva de la funció docent realitzada per la Inspecció educativa).
 • 3. Apartat 2.1 (Per cada curs de formació i perfeccionament rebut que veure's sobre Aspectes científics o didàctics convocat per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions educatives, així com els convocats per les universitats).
 • 4. Apartat 2.2 (Per cada congrés, jornada i/o curs de formació i perfeccionament impartit Que veure's sobre els aspectes científics o didàctics corresponents a l'especialitat per la qual S'opta, convocat per les administracions educatives i/o universitats).
 • 5. Apartat 3.1 (Mèrits acadèmics).
 • 6. Apartat 3.2 (Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics).

No confondre els blocs I (Treball desenrotllat), II (Cursos de formació i perfeccionament superats) i III (Mèrits acadèmics i altres mèrits) amb els apartats descrits en el punt anterior.

2n. Atenent a la major puntuació dels subapartats segons l'orde que apareix en el barem (Annex I) de la convocatòria, és a dir, atenent a la major puntuació obtinguda segons l'orde següent:

 • 1. Subapartat 1.2.1 (Quan s'haja realitzat avaluació voluntària del professorat i sempre que siga positiva).
 • 2. Subapartat 1.2.2 (Per cada any com director/a en centres públics docents o d'un servici educatiu).
 • 3. Subapartat 1.2.3 (Per cada any com vicedirector/a, secretari/a, vicesecretari/a i cap D'estudis i assimilats en centres públics docents).
 • 4. Subapartat 1.2.4 (Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics docents).
 • 5. Subapartat 1.2.5 (Per cada any com a cap de seminari, departament o divisió de centres Públics d'Ensenyança Secundària, Batxillerat, Adults, Formació Professional, Artística i Idiomes, o com assessor /a de Formació Permanent).
 • 6. Subapartat 1.2.6 (Per cada any com a membres electes, com a representants del professorat En el Consell Escolar del centre).
 • 7. Subapartat 2.1.1 (de duració no inferior a trenta hores).
 • 8. Subapartat 2.1.2 (de duració no inferior a cent hores).
 • 9. Subapartat 2.2.1 (Per cada curs de duració no inferior a vint hores).
 • 10. Subapartat 2.2.2 (Per cada congrés).
 • 11. Subapartat 2.2.3 (Per cada jornada).

3r. Major puntuació en el procediment selectiu d'ingrés en el cos i especialitat des del que Es concursa i, de persistir l'empat, nombre més gran d'anys de servici com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del que es concursa.

On apareixeran els resultats de la baremació? És possible la reclamació?

Els tribunals faran públiques en el tauler d'anuncis dels llocs d'actuació dels mateixos i en pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es) les puntuacions provisionals Obtingudes pels aspirants en els distints apartats i subapartats del barem. Contra estes puntuacions podran presentar-se reclamacions en el termini de set dies hàbils, per mitjà d'un escrit Dirigit al president del tribunal.

On es pot compulsar els documents que s'acompanyen a la instància?

A més, dels llocs que fixa la convocatòria en el punt 3.4 per a presentar les sol·licituds, També es podran compulsar en els centres educatius on presten servici els aspirants.

Cos de catedràtics 2009-2010.

Admesos i exclosos

Cos de catedràtics 2009-2010.

Instruccions d'avaluació de l'activitat docent

Instruccions

Indicadors per a l'avaluació de l'activitat docent

Annex I - Generalitat d'Especialitats
Annex II - Especialitat Orientació Educativa

Model de renúncia a l'avaluació de l'activitat docent

Sol.licitud de renúncia

Cos de catedràtics 2009-2010.

Prova previa de valencià

Resolució

Resultats

Llistat de resultats de la prova previa

Cos de Catedràtics 2009-2010.
Cos de Catedràtics 2009-2010.

Cos de Catedràtics 2009-2010.

Cos de Catedràtics 2009-2010.

 • Llistat provisional de puntuacions
 • Nota informativa: Les actes originals de puntuacions provisionals de cada tribunal es troben publicades en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació corresponents. Contra estes puntuacions podran presentar-se reclamacions en el termini de set dies hàbils, per mitjà d’un escrit dirigit al president del tribunal.

  Llistat


Cos de Catedràtics 2009-2010.

 • Llistat definitiu de puntuacions
 • Nota informativa: Les actes originals de puntuacions definitives de cada tribunal es troben publicades en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport corresponents. Contra estes puntuacions definitives, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis, d’acord amb el que preveu els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Sense perjuí que els errors materials, de fet o aritmètics que pogueren advertir-se puguen esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de l’interessat, de conformitat amb allò que disposa l’article 105.2 de l’Esmentada Llei.
  Data de publicació: 16/07/2014

  Llistat


Cos de Catedràtics 2009-2010.

 • Llistat d’aspirants seleccionats
 • Nota informativa: Els llistats d’aspirants seleccionats es troben també publicats en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport corresponents. En el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a esta publicació, els aspirants que hagen resultat seleccionats hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l’Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes.

  Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l’examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
  Data de publicació: 22/07/2014

  Llistat, ordenat per especialitats


Cos de Catedràtics 2009-2010.

 • Nou llistat d’aspirants seleccionats
 • Nota informativa: Una vegada revisada la documentació presentada pels aspirants seleccionats i comprovat que alguns dels mateixos no complixen amb algun dels requisits establits en la convocatòria, s’ha procedit a l’exclusió de dites aspirants de la llista, incloent-hi als que correspon resultar seleccionats per estricte orde de puntuació de la baremació definitiva de mèrits. Els nous llistats de les especilitats afectades es troben també publicats en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport corresponents. En el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a esta publicació, únicament els aspirants que hagen resultat seleccionats en esta reordenació hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l’Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes.

  Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l’examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
  Data de publicació: 17/12/2014

  Llistat, ordenat per especialitats

  Nous aspirants


Cos de Catedràtics 2009-2010.


Procediment de revisió d'ofici de la fase de concurs de les proves selectives convocades per Orde de 15 d'abril de 2008.
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques
Especialitat Clarinet

En compliment d'allò que s'ha disposat per la consellera d'Educació, Cultura i Esport per la Resolució de 12 de febrer de 2015, de declaració de nul·litat i retroacció del procediment, als efectes que es torne a realitzar la baremació dels mèrits presentats al seu dia pels aspirants que van superar la fase d'oposició, i resolent-se el mateix d'acord amb el que establix l'esmentada convocatòria, es publica llistat de puntuacions provisionals obtingudes pels aspirants en els distints apartats i subapartats del barem, de conformitat amb allò que s'ha previst en Annex I de l'Orde de 15 d'abril de 2008. de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional.
Contra estes puntuacions podran presentar-se al·legacions dirigint-se el dia 21 de maig, de 16:30 a 20:00 o el dia 22 de maig de 9:00 a 14:00, fent entrega de les mateixes per escrit al tribunal, en la Sala de Juntes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, av. de Campanar núm. 32 de València.
Estudiades les reclamacions el tribunal publicarà en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en el lloc web http://www.ceice.gva.va el llistat definitiu de les puntuacions.
Data de publicació: 13/05/2015

Puntuació provisional


Procediment de revisió d'ofici de la fase de concurs de les proves selectives convocades per Orde de 15 d'abril de 2008.
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques
Especialitat Clarinet

Puntuació definitiva


Procediment de revisió d'ofici de la fase de concurs de les proves selectives convocades per Orde de 15 d'abril de 2008.
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques
Especialitat Clarinet

Acta final - Aspirants que han superat la fase d'oposició i aspirants que han superat el concurs oposició


Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA