D.G. de Política Científica

Ajudes i Beques per a 2012

Inici > Ajudes i Beques> Convocatòries 2012

ESTATS:
PENDENT D'OBERTURA
OBERTA
TANCADA
RESOLTA

IMPORTANT

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR CORRECTAMENT LA SOL.LICITUD


1. Abans d'omplir la sol.licitud és aconsellable:

a. Omplir o escanejar, si és el cas, tots els documents que s'han d'adjuntar i guardar-los en un fitxer.

b. Triar un codi UNESCO en l'enllaç següent: Relació de Codis UNESCO


2. Omplir la sol.licitud:

a. En l'apartat de documentació a aportar, marque només els documents que efectivament adjunte.

b. Pressione l'opció d'enviar (la dita acció no implica l'enviament telemàtic de la sol.licitud, sinó que indica que la sol.licitud ha finalitzat correctament i que pot continuar amb la resta de la tramitació).

c. En este pas del procediment disposa del termini de 20 dies per a completar o fer les modificacions que considere oportunes. Per a la qual cosa, haurà d'anotar el número de sessió que el programa li proporciona.


3. Adjunte cada un dels documents establits per a cada ajuda que haja marcat en la sol.licitud.


4. Envie el tràmit: si no realitza este pas, els documents no quedaran adjunts.


5. S'obrirà una finestra on apareixen dos opcions:


Per a aquells tràmits que s'estiguen realitzant Sense firma digital:


A. Recorde que ha d'imprimir la sol.licitud.

B. Ha de firmar-la i enviar-la en els terminis i als llocs que s'establixen en cada annex de la convocatòria.

C. Imprimisca el justificant d'enviament


Per a aquells tràmits que s'estiguen realitzant Amb firma digital:


D. Impressió del justificant: imprimisca un resum de la sol.licitud amb les dades del registre

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA