LA DIÈRESI

La dièresi (¨) és un signe gràfic que es col·loca exclusivament sobre la i i la u amb les funcions següents:

a)  Per a indicar que la u dels grups gue, gui, que, qui, no és muda: següent, ambigüitat; aqüeducte, terraqüi.
b)  Per a indicar que la i i la u no formen diftong decreixent amb la vocal anterior: fluïdesa, oïm, raïm, veïna, xiïta; diürn, Raül, Seül, taüt.
c)  Per a indicar que la i en posició intervocàlica es pronuncia com a vocal sil·làbica, és a dir, no forma diftong amb la vocal anterior ni funciona com a semiconsonant respecte a la vocal posterior: agraïa, beneïen, reduïes, traduïen.

No porten dièresi, però:

a)  Els mots que, segons les normes d'accentuació, han de dur accent:

amb dièresi                                                     amb accent


agraïen                          però                           agraíem
Lluïsa                                »                              Lluís
països                               »                              país
roïna                                  »                              roí

b
)  Els mots que presenten els sufixos -isme, -ista: arcaisme, ateisme; altruista, ateneista.

REMARCA
: Els mots lluïsme i proïsme sí que porten dièresi, perquè la terminació -isme no és en estos casos un sufix.

c
)  Els infinitius, els gerundis, els futurs i els condicionals dels verbs acabats en vocal més -ir: agrair, agraint, agrairé, agrairia; beneir, beneint, beneiré, beneiria; oir, oint, oiré, oiria; lluir, lluint, lluiré, lluiria.

d
)  Les paraules començades amb els prefixos següents:

al·lo-
            al·loimmunització
anti-             antiinflamatori
auto-            autoinducció
bi-                 biunívoc
bio-               bioindicador
co-                coincidència
contra-        contraindicació
gastro-        gastrointestinal
intra-            intrauterí
macro-        macroinstrucció
micro-          microinformàtica
neo-              neoimpressionisme
poli-              poliuretà
primo-          primoinfecció
quasi-          quasiusdefruit
radio-           radioisòtop
re-                 reunió
semi-           semiuncial
tele-              teleimpressor
termo-         termoiònic

EXCEPCIONS: Reüll i les formes del verb reeixir: reïsc, reïx, reïsca, reïsques, reïsquen.

_____
Vegeu també: