Secretaria Autonòmica d'Educació

Models de sol·licituds de subvencions de valencià

Inici > Subvencions > Premis > Sol·licitar ajudes

Des d’ací podreu omplir les vostres dades que passaran a un fitxer de la Generalitat. A continuació, imprimiu tot el document i presenteu-lo en el Registre General de la Conselleria d’Educació, en les corresponents direccions territorials d’Alacant, Castelló i València, o utilitzant qualsevol dels mitjans establits en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  Si la sol·licitud es presenta en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.

*Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar ajudes o premis, cal presentar també el full de domiciliació bancària

 

AJUDES I PREMIS

Associacions cíviques

Empreses, comerços i indústries

Ajuntaments i mancomunitats de municipis

Falles

Fogueres

Magdalena

Empreses de televisió, ràdio i premsa

COMPTE JUSTIFICATIU

Ajuntaments i mancomunitats de municipis

Associacions sense finalitat lucrativa

Empreses de televisió, ràdio i premsa

 


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA