Secretaria Autonòmica d'Educació

Preguntes

Preguntes més freqüents sobre la matrícula:

 1. On puc aconseguir l'imprés de matrícula, informació, programes, etc.?
 2. Puc formalitzar tota la matrícula a través d'internet?
 3. Si no es fa per internet, on he de presentar la sol·licitud de matrícula?
 4. En quin compte bancari s'ha de fer l'ingrés?
 5. He d'adjuntar alguna cosa més a l'imprés de matrícula segellat per l'entitat bancària que envie a la JQCV?
 6. Quina edat és la mínima per a fer les proves?
 7. Puc matricular-me en més d'un nivell en la mateixa sol·licitud?
 8. Vull fer la prova de Correcció de Textos, quina titulació necessite?
 9. Vull fer la prova de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació o la prova de Llenguatge Administratiu, quina titulació necessite?
 10. Puc matricular-me del Grau Superior i del de Correcció de Textos al mateix temps?
 11. Puc matricular-me del Grau Mitjà i del de Llenguatge Administratiu al mateix temps?
 12. Puc matricular-me del Grau Mitjà i del de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació al mateix temps?
 13. Si em matricule del Grau Mitjà, he de pagar l'import de les taxes de Coneixements Orals i de Grau Elemental?
 14. On puc trobar l'import de la taxa que he de pagar en la sol·licitud de matrícula?
 15. On està la relació d'entitats bancàries en la sol·licitud de matrícula?
 16. Què he de posar en els requadres de "Deutor davant l'administració"?
 17. Com sabré si estic matriculat? Es publiquen les llistes d'admesos?
 18. M'avisaran del dia, el centre i l'hora de la prova?
 19. Puc presentar-me directament a qualsevol nivell sense tindre aprovats els anteriors?
 20. Per quins motius puc obtindre una bonificació en la matrícula?

Preguntes més freqüents sobre els resultats de les proves:

 1. Quan es publiquen els resultats?
 2. On puc consultar els resultats?
 3. He rebut el certificat de Grau Elemental però no el de Grau Mitjà, què ha passat?
 4. He vist els resultats en internet i hi havia una errada en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?
 5. No apareix el meu document identificatiu en els resultats d'internet ni en el telèfon AUDIOMÀTIC, què hi pot haver passat?
 6. He sol·licitat el detall i no m'arriba al meu correu, què passa?
 7. He passat a la segona fase de Grau Mitjà o Superior. Això vol dir que tinc aprovada la primera fase?
 8. He passat a la segona fase al juny, però no he aprovat. Em convé presentar-me una altra vegada a la primera fase al novembre?

  Respostes sobre matriculació:

  1. On puc aconseguir l'imprés de matrícula, informació, programes, etc.?
   Tota la informació sobre les proves (matrícula, consulta de resultats, proves anteriors, calendari de matrícula, etc.) està disponible en internet en la página web: www.cefe.gva.es/jqcv/. Alguns d'estos documents es poden descarregar en format PDF. A més, els fulls de matrícula i la informació referent a les proves també es poden obtindre en la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, en les direccions territorials d'esta conselleria d'Alacant, Castelló i València, en les oficines de promoció del valencià dels ajuntaments valencians, en els centres de Formació de Persones Adultes i en altres institucions públiques.
  2. Puc formalitzar tota la matrícula a través d'internet?
   Sí, sempre que es dispose d'un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (www.accv.es). D'esta manera es pot completar la inscripció i l'abonament de les taxes, els quals quedaran registrats i no caldrà enviar cap altre imprés a la JQCV. A més, qui opte per esta via d'inscripció tindrà una bonificació del 10% de les taxes.
  3. Si no es fa per internet, on he de presentar la sol·licitud de matrícula?
   Després d'efectuar el pagament de la taxa en una entitat bancària, ha de presentar l'EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ a les direccions territorials o bé caldrà enviar-lo per correu a la JQCV.
  4. En quin compte bancari s'ha de fer l'ingrés?
   No ha d'especificar cap compte. La mateixa sol·licitud és un imprés autoliquidatiu segons un conveni de la Generalitat amb les entitats bancàries col·laboradores.
  5. He d'adjuntar alguna cosa més a l'imprés de matrícula segellat per l'entitat bancària que envie a la JQCV?
   No ha d'adjuntar cap document més a l'enviament del full a l'administració.
  6. Quina edat és la mínima per a fer les proves?
   Cal tindre 16 anys com a mínim, o complir-los en l'any de la convocatòria.
  7. Puc matricular-me en més d'un nivell en la mateixa sol·licitud?
   Sí, pot matricular-se dels quatre nivells bàsics. Caldrà ingressar les taxes dels nivells en què s'ha inscrit. Per a l'any 2012: Coneixements Orals i Grau Elemental, 12 €; Grau Mitjà, Superior i llenguatges específics, 15 €. Si la matrícula i el pagament es fan per via telemàtica, tindrà una bonificació del 10%.
  8. Vull fer la prova de Correcció de Textos, quina titulació necessite?
   Per a matricular-se de Correcció de Textos necessita estar en possessió del Grau Superior de la JQCV o de la llicenciatura de Filologia Valenciana o equivalents.
  9. Vull fer la prova de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació o la prova de Llenguatge Administratiu, quina titulació necessite?
   Ha d'estar en possessió almenys del certificat de Grau Mitjà.
  10. Puc matricular-me del Grau Superior i de Correcció de Textos al mateix temps?
   No. Ha d'estar en possessió del certificat de Grau Superior de la JQCV, de la llicenciatura de Filologia Valenciana o equivalents.
  11. Puc matricular-me del Grau Mitjà i de Llenguatge Administratiu al mateix temps?
   No. Ha d'estar en possessió del títol de Grau Mitjà o equivalents.
  12. Puc matricular-me del Grau Mitjà i de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació al mateix temps?
   No. Ha d'estar en possessió del títol de Grau Mitjà o equivalents.
  13. Si em matricule de Grau Mitjà, he de pagar l'import de les taxes de Coneixements Orals i de Grau Elemental?
   No. Només ha de pagar l'import de la taxa de la prova que realitze.
  14. On puc trobar l'import de la taxa que he de pagar en la sol·licitud de matrícula?
   En la part posterior de la sol·licitud, dins de l'apartat "Instruccions per a l'interessat", en la secció de "Matriculació", s'indiquen els drets d'examen.
   En internet el càlcul es fa automàticament.
  15. On està la relació d'entitats bancàries en la sol·licitud de matrícula?
   En l'apartat "D" de la sol·licitud.
  16. Què he de posar en els requadres de "Deutor davant l'administració"?
   Ha de repetir el mateix que en l'apartat II de dades personals.
  17. Com sabré si estic matriculat? Es publiquen les llistes d'admesos?
   Sí, es publiquen les llistes. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la seua web la llista d’aspirants convocats a l’exercici corresponent. Introduint el número del seu document identificatiu, podrà consultar la localitat, el torn i l'horari en què està convocat.
  18. M'avisaran del dia, el centre i l'hora de la prova?
   No. La JQCV difon en fulls d'informació, en el DOCV i en la seua pàgina d'internet (www.cefe.gva.es/jqcv), el calendari de proves on s'especifica el dia, el centre i l'horari. Qualsevol canvi o modificació extraordinària es publica en la pàgina web amb l'antelació suficient.
  19. Puc presentar-me directament a qualsevol nivell sense tindre aprovats els anteriors?
   Sí. Pot optar directament al nivell desitjat d'entre els de coneixements generals de llengua (Coneixements Orals, Grau elemental, Grau Mitjà i Grau Superior).
  20. Per quins motius puc obtindre una bonificació en la matrícula?
   Per família nombrosa. Si és de categoria especial, els seus membres estan exempts del pagament de la taxa. Si és de categoria general, tindran dret a una bonificació del 50% de la taxa.
   Per discapacitat. Si és igual o superior al 33%, es tindrà dret a una bonificació del 50% de la taxa.
   Caldrà acreditar-ho, després de formalitzar la matrícula, per mitjà de la còpia compulsada del títol de família nombrosa o del certificat corresponent. Esta documentació haurà d'enviar-se a la JQCV junt amb la que acredite la inscripció en la prova.

  Respostes sobre resultats de les proves:

  1. Quan es publiquen els resultats?
   Els resultats de la primera fase del Grau Mitjà o Grau Superior es publiquen al cap d'una setmana després de la prova. Els resultats definitius de tots els nivells es publiquen al cap d'un mes o d'un mes i mig de la realització de la prova.
  2. On puc consultar els resultats?
   En la nostra pàgina web en la secció de "Resultats" (www.cefe.gva.es/polin/val/jqcv/resultats.html) o en el telèfon d'informació 012.
  3. He rebut el certificat de Grau Elemental però no el de Grau Mitjà, què ha passat?
   Els certificats s'envien per nivells i en sobres distints. Per tant, ha d'esperar a rebre el següent enviament.
  4. He vist els resultats en internet i hi havia una errada en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?
   Ha d'enviar una instància demanant la correcció o esmena i adjuntar una fotocòpia del document identificatiu a:
   Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
   Av. Campanar, 32
   46015 València
   O al fax: 96 197 03 16
  5. No apareix el meu document identificatiu en els resultats d'internet ni en el telèfon AUDIOMÀTIC, què hi pot haver passat?
   És possible que hi haja una errada en el document identificatiu. Ha d'enviar a la nostra adreça una instància en què demane una correcció o esmena i adjunte una fotocòpia del document. Una altra possibilitat és que no s'hagen publicat encara els resultats del nivell que demana.
  6. He sol·licitat el detall i no m'arriba al meu correu, què passa?
   És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar una esmena o alta del correu electrònic a: jqcv@gva.es.
  7. He passat a la segona fase de Grau Mitjà o Superior. Això vol dir que tinc aprovada la primera fase?
   No necessàriament. L'aprovat s'obté després de la segona fase si s'ha superat el 60% en la mitjana de totes les àrees. En canvi, a la segona fase es passa si en la primera s'obté un 40%, el mínim exigit perquè la nota puga compensar-se amb els resultats obtinguts en la segona fase.
  8. He passat a la segona fase al juny, però no he aprovat. Em convé presentar-me una altra vegada a la primera fase al novembre?
   Sí, ja que així es pot millorar la nota de la primera fase. Les notes de les dos àrees de la primera fase de juny es mantenen al novembre, però la qualificació final de novembre es calcula amb la nota més alta obtinguda.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA